OZNAM

Vážení rodičia,

Rozhodnutím číslo: 2021/12811:1-A1810 zo dňa 12. apríla 2021 minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodol takto:

S účinnosťou od 19. apríla 2021 v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky obnovuje školské vyučovanie v základných školách pre žiakov  končiacich ročníkov.

Organizácia vyučovania – od 26.04.2021 :

pokračuje prezenčná forma vyučovania pre všetkých žiakov a všetky žiačky  1.stupňa podľa riadneho rozvrhu,

pokračuje prezenčná forma vyučovania  pre všetkých žiakov a žiačky  8. a 9. ročníka v pondelok podľa upraveného rozvrhu, od utorka podľa riadneho rozvrhu .

obnovuje sa školské vyučovanie pre žiakov a žiačky  5., 6.a 7. ročníka podľa upraveného rozvrhu na základe usmernenia MŠVVaŠ SR a ŠPÚ.

pri dodržaní všetkých hygienicko epidemiologických opatrení.  Pokračovať v čítaní

OZNAM

Vážení rodičia,

Rozhodnutím číslo: 2021/12811:1-A1810 zo dňa 12. apríla 2021 minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodol takto:

S účinnosťou od 19. apríla 2021 v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky obnovuje školské vyučovanie v základných školách pre žiakov  končiacich ročníkov.

Organizácia vyučovania:

pokračuje prezenčná forma vyučovania pre všetkých žiakov a všetky žiačky  1.stupňa podľa riadneho rozvrhu,

obnovuje sa školské vyučovanie pre žiakov a žiačky  8. a 9. ročníka podľa upraveného rozvrhu na základe usmernenia MŠVVaŠ SR a ŠPÚ.

pri dodržaní všetkých hygienicko epidemiologických opatrení. 

Podmienkou  vstupu žiačok/žiakov:

1.stupňa do školy je predloženie Čestného vyhlásenia zákonného zástupcu (Príloha 11/a),

Príloha č. 11-a 19262-1

ktorého prílohou je kópia negatívneho PCR/antigénového testu aspoň jedného zákonného zástupcu žiačky/žiaka, prípadne udelená výnimka z testovania. Test nesmie byť starší ako 7 dní,

 1. a  9. ročníka do školy je predloženie Čestného vyhlásenia zákonného zástupcu(Príloha 8/a), ktorého prílohou je kópia negatívneho PCR/antigénového testu žiaka a aspoň jedného zákonného zástupcu, prípadne udelená výnimka z testovania. Test nesmie byť starší ako 7 dní.

Príloha č. 8-a 19256

Vyhlásenie si môžete vyzdvihnúť pred hlavným vchodom do budovy školy a vyplnené priniesť ráno priamo do školy, alebo si stiahnuť si zo stránky školy, vyplniť a aj  s prílohami  poslať elektronicky triednej učiteľke do nedele 18. 04. 2021 najneskôr do 18,00 hod.

Mesto Gabčíkovo vám umožňuje sa dať otestovať  počas soboty a nedele.

V prípade, ak žiačka/žiak zákonný zástupca žiaka, alebo žiačka/žiak 8. a 9. ročníka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu žiačka/žiak nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiačky/žiaka podľa týchto podmienok:

 • ospravedlní absenciu, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu netestovania zákonného zástupcu žiaka a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa.

Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVaR s hlásením o jej zanedbávaní,

 • ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 1, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,
 • zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

Do budovy školy:

 • žiačky a žiaci 1. stupňa vstupujú hlavným vchodom v čase od 7.00 do 7.55 hod. 
 • žiačky a žiaci 8. a 9. ročníka vstupujú zadným vchodom (pri telocvični) v čase od 7.00 do 7.55 hod. 
 • pri vstupe sa vykonáva ranný filter.

 V priestoroch školy  musia:

 • Žiačky a žiaci 1. stupňa nosiť rúška,
 • Žiačky a žiaci 8. a 9. ročníka nosiť respirátory FFP2.

Ďalej:

 • Prevádzka ŠKD a školskej jedálne  je zabezpečená v obvyklom režime,
 • Žiačky a žiaci 5. až 7. ročníka pokračujú v dištančnej forme vyučovania podľa upraveného rozvrhu .

 

Vážení rodičia,

od 12. 04. 2021 pokračujeme v prezenčnej výučbe 1. stupňa. Na to, aby sa vaše deti mohli vzdelávať,  je nutné v pondelok ráno  pri nástupe detí do školy odovzdať:

 1. Vyplnené čestné vyhlásenie
 2. Kópiu RT-PCR alebo antigénového testu. Test nesmie byť starší ako 7 dní.

/Prípadne dá originál testu k nahlianutiu triednej učiteľke pri vstupe/

Tlačivo na vyplnenie – Čestné vyhlásenie:

 • dostali všetky deti, ktoré boli v piatok prítomné na vyučovaní,
 • môžete si ho vyzdvihnúť pred hlavným vchodom do školy,
 • stiahnuť zo stránky školy.

PROSÍME DÔSLEDNE DODRŽUJTE  R-O-R

SPOLU TO ZVLÁDNEME

 

OZNAM

Zriaďovateľ a riaditeľstvo Základnej školy Gabčíkovo

oznamuje, že sa

obnovuje prezenčné vyučovanie 1. až 4. ročníka základnej školy

a školského klubu detí v bežnom režime 

od stredy 07. 04. 2021

Žiak/žiačka:

 • Pri vstupe do budovy musí mať žiak nasadené rúško a dodržiavať odstupy a vydezinfikuje si ruky a bude mu/jej zmeraná teplota
 • Pri vstupe odovzdá vyplnené tlačivo

Čestné vyhlásenie (v prílohe,  prípadne si ho  môžete osobne vyzdvihnúť  pred hlavným vchodom) a kópiu negatívneho PCR/antigénového testu rodiča, nie staršiu než 7 dní , alebo sa ňou preukáže pri vstupe žiaka do budovy.

Čestné vyhlásenie pre rodičov

 • Následne po prezutí sa plynulo presunie do svojej triedy, na chodbe sa nezdržuje

*****

 • škola pre žiakov bude otvorená od 7.00 do 7.55 hod.
 • Žiaci 1., 2., 3., a ročníka vstupujú do budovy hlavným vchodom

*****

 • Na chodbách je povinné nosenie rúšok pre deti a respirátorov pre dospelé osoby.
 • Nosenie rúšok počas vyučovania je povinné,
 • Nosením rúška/respirátora FFP2 – KP95, častým umývaním rúk a dodržiavaním odstupov chránime seba i ostatných

Ďalej:

 • Pokiaľ to počasie dovolí, odporúča sa žiakom aby prichádzali do školy pešo, na bicykli, alebo na kolobežke
 • V prípade priaznivého počasia, každá trieda strávi počas vyučovania čo najviac času na čerstvom vzduchu.

Do budovy školy môžu vstupovať iba žiaci a zamestnanci školy

 

Iné osoby do školy vstupujú len s povolením riaditeľa.

O povolenie je možné požiadať na telefónnom čísle 031/5594136

Aby sme mohli v škole zotrvať,  bez prerušenia

výchovno-vzdelávacieho procesu čo najdlhšie,

správajme sa všetci zodpovedne

a dodržujme

R   O   R

                                           Nosme                   Dodržujme                   Čisté

                                  Rúško/respirátor             odstup                        ruky

 

SPOLU TO ZVLÁDNEME

Zápis 1.ročník

Vážení rodičia budúcich prvákov,

na základe usmernenia k zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky vám oznamujeme aby ste vykonali zápis svojho dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky                               

 na školský rok 2021/2022                                                                           

v termíne od 1. apríla 2021 do 30. apríla 2021                                                                  v Základnej škole  Gabčíkovo, Komenského 1082/3, Gabčíkovo                                  

Podľa § 20 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) základná škola vyžaduje pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky osobné údaje podľa § 11 ods. 6 písm. a) prvého až šiesteho bodu a písm. b).

Zápis môžete vykonať:

 – 16. 04. 2021 /piatok/ v čase od 8.00 hod. do 16.30 hod.,

– 17. 04. 2021 /sobota/ v čase od 8.00 hod. do 11.00 hod.,

Dôležité upozornenie:

 • Zápisu sa musia zúčastniť všetky deti, ktoré k 1. septembru 2021 dosiahnu vek 6 rokov (t. j. narodené do 31. 8. 2015).
 • Zápisu sa musia opätovne zúčastniť aj deti, ktorým bol v školskom roku 2020/2021 povolený odklad plnenia povinnej školskej dochádzky.
 • Odklad plnenia povinnej školskej dochádzky od 1.1.2021 ako bol do roku 2020 neexistuje. Túto problematiku rieši zákon č. 209/2019 Z. z. Zákonným zástupcom budúcich prvákov odporúčame obrátiť sa na riaditeľku MŠ, v ktorej kompetencii je povoliť predĺženie predprimárneho vzdelávania dieťaťa. Aj v takom prípade je však nutné zápis v základnej škole absolvovať a informovať základnú školu o skutočnosti, že dieťa bude mať predĺžené predprimárne vzdelávanie.
 • Dlhodobý pobyt v zahraničí nie je dôvodom na odklad povinnej školskej dochádzky. Zákonný zástupca musí svoje dieťa zapísať do školy v SR, ktorú si vyberie. Následne podá žiadosť o povolenie štúdia v zahraničí riaditeľovi školy, kde je dieťa zapísané a požiada školu v krajine, kde býva a ktorú dieťa navštevuje, aby potvrdila dochádzku dieťaťa do školy. Zákonný zástupca toto potvrdenie doručí riaditeľovi školy v SR, kde bolo dieťa zapísané najneskôr do 15. 9. Rozhodnutie o povolení štúdia v zahraničí vydáva riaditeľ školy, do ktorej bolo dieťa zapísané.

Na zápis je potrebné priniesť vyplnený:

 1. dotazník podpísaný oboma zákonnými zástupcami,
 2. rodný list/kópiu rodného listu,
 3. súhlas rodiča  dieťaťa so spracovaním osobných údajov dieťaťa,
 4. súhlas rodiča so spracovaním osobných údajov rodiča,
 5. platný občiansky preukaz,
 6. žiadosť o prijatie,
 7. v prípade potreby splnomocnenie.

 vyplnené tlačivá následne po kontrole odovzdáte.

V prípade, že dieťa bolo zverené jednému zákonnému zástupcovi, treba priložiť rozhodnutie súdu. Podobne aj v prípade rozhodnutia súdu o striedavej starostlivosti.

 

V prípade, ak by Vám ani jeden z uvedených termínov spôsobov nevyhovoval, môžete si dohodnúť náhradný termín zápisu na tel. čísle 031/5594136 najneskôr  do 30. 04. 2021

ZÁPIS  SA USKUTOČNÍ PRED HLAVNÝM VCHODOM DO BUDOVY ŠKOLY, ALEBO V PRIESTOROCH ŠKOLY PODĽA AKTUÁLNEJ PANDEMICKEJ SITUÁCIE

Ak bude v čase konania zápisu pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19, zápis sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí, resp. rodičov.

Pri zápise prosíme dodržiavajte vyznačené odstupy

TEŠÍME SA NA VÁS

 

Rozhodnutie o prijatí

Ak bude mať riaditeľ školy k dispozícii všetky požadované dokumenty, rozhodne o prijatí dieťaťa najneskôr do 15. júna 2021. Následne zašle zoznam detí prijatých na plnenie povinnej školskej dochádzky obci, v ktorej majú trvalý pobyt. 

Tlačivá si môžete stiahnuť z webovej stránky školy, alebo vyzdvihnúť priamo pred hlavným vchodom do školy denne od 29.03. 2021                            

Vážení rodičia,


     na základe rozhodnutia zriaďovateľa a riaditeľa ZŠ, vám vedenie školy oznamuje, že škola bude od pondelka, t. j. od 22. 03. 2021 naďalej zatvorená pre prezenčné vyučovanie až do veľkonočných prázdnin.

Žiaci prvého i druhého stupňa pokračujú v dištančnom vzdelávaní tak, ako doteraz.

O prípadných zmenách vás budeme informovať prostredníctvom FB a webovej stránky školy.

Ďakujeme za pochopenie

Arpád Csörgő, riaditeľ ZŠ

 

 

Vážení rodičia,     okres Dunajská Streda sa naďalej nachádza podľa COVID AUTOMATU, ktorý je platný pre celé územie SR v  IV. stupni varovania,  preto na základe rozhodnutia zriaďovateľa a riaditeľa ZŠ, vám vedenie školy oznamuje,  že škola bude od pondelka, t. j. od 08. 03. 2021 naďalej zatvorená pre prezenčné vyučovanie až do odvolania.

Žiaci prvého i druhého stupňa pokračujú v dištančnom vzdelávaní tak, ako doteraz.

O prípadných zmenách vás budeme informovať prostredníctvom FB a webovej stránky školy.

Ďakujeme za pochopenie

 

Spolu to zvládneme

 

Arpád Csörgő, riaditeľ ZŠ

 

Vážení rodičia,

vzhľadom na to, že okres Dunajská Streda sa nachádza podľa COVID AUTOMATU, ktorý je platný pre celé územie SR od 08. 02. 2021 v IV. stupni varovania a usmernenia UVZ, vám vedenie školy oznamuje, že škola bude od pondelka, t. j. od 15. 02. 2021 naďalej zatvorená pre prezenčné vyučovanie až do odvolania.

Žiaci prvého i druhého stupňa pokračujú v dištančnom vzdelávaní tak ako doteraz.

O prípadných zmenách vás budeme informovať prostredníctvom FB a webovej stránky školy.

Ďakujeme za pochopenie

Spolu to zvládneme

Arpád Csörgő, riaditeľ ZŠ

 

Vážení rodičia,

na základe spoločného rozhodnutia zriaďovateľa školy a vedenia školy, vám oznamuje,  že vzhľadom na vzniknutú vážnu epidemiologickú situáciu, od pondelka, t. j. od 08. 02. 2021 bude škola naďalej zatvorená pre prezenčné vyučovanie.

 

Žiaci prvého i druhého stupňa pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

Od pondelka sa zatvorí aj školský klub detí pre deti z kritickej infraštruktúry.

 

O prípadných zmenách vás budeme včas informovať prostredníctvom FB a webovej stránky školy.

Ďakujeme za pochopenie

 

Spolu to zvládneme

 

Arpád Csörgő, riaditeľ ZŠ

 

Deti a žiaci sa od pondelka 18. 1. 2021 do škôl zatiaľ nevrátia. Vyplýva to z pretrvávajúcej epidemiologickej situácie. Pokračovať preto budú v dištančnom vzdelávaní v režime, ako doteraz. Návšteva materských škôl a školských klubov detí tak bude umožnená deťom rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, alebo pre žiakov, ktorých zákonní zástupcovia nemôžu z povahy zamestnania pracovať formou homeoffice.

minister školstva Branislav Gröhling

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR predstavilo pred pár týždňami Covid automat, ktorý obsahoval informácie o úrovni epidemiologickej situácie, za akej by bol možný návrat žiakov k prezenčnej výučbe. Podľa súčasných nepriaznivých dát však nie je možné naplniť plán, podľa ktorého by sa niektoré ročníky mohli vrátiť do tried už od budúceho pondelka, 18. januára 2021.

„Napriek našej snahe vrátiť žiakov čím skôr do lavíc, to nebude na budúci týždeň možné. Situácia ohľadom Covid-19 je na celom Slovensku veľmi vážna. S odborníkmi sme preto tento plán prehodnotili a zhodli sme sa na tom, že najbezpečnejšie pre všetkých bude ešte chvíľu vydržať,“ uviedol šéf rezortu školstva Branislav Gröhling. Reagoval tak na základe diskusií s epidemiologickým tímom a ministrom zdravotníctva.

Naďalej tak platí rozhodnutie ministra školstva z 8.1.2021, ktoré mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách a prevádzku istých školských zariadení okrem:

 1. materských škôl a špeciálnych materských škôl pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti, ak to prevádzkové podmienky umožňujú a rozhodne tak zriaďovateľ;
 2. školských klubov detí pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti, ak to prevádzkové podmienky umožňujú a rozhodne tak zriaďovateľ,
 3. školských internátov pre deti materských škôl podľa písmena a),
 4. zariadení školského stravovania, ak to prevádzkové podmienky umožňujú a rozhodne tak zriaďovateľ, pre deti
  1. materských škôl podľa písmena a),
  2. školských klubov detí podľa písmena b),
 5. špeciálnych výchovných zariadení.

Plné znenie rozhodnutia si môžete prečítať tu.

Situácia sa bude opätovne prehodnocovať na budúci týždeň. „V týždni od 18. 1. budeme opätovne informovať, ako bude vyučovanie vyzerať od ďalšieho pondelka, 25. januára,“ uzavrel minister školstva B. Gröhling.

https://www.minedu.sk/distancne-vzdelavanie-pokracuje-aj-buduci-tyzden/