ZÁPIS DETÍ DO PRVÉHO ROČNÍKA

ZÁPIS DETÍ DO PRVÉHO ROČNÍKA

na plnenie povinnej školskej dochádzky  v školskom roku 2022/2023

Vážení rodičia,

riaditeľstvo Základnej školy Gabčíkovo, Komenského 1082/3,

v Gabčíkove Vám oznamuje, že

zápis detí do prvého ročníka

na plnenie povinnej školskej dochádzky  v školskom roku 2022/2023 sa uskutoční v termíne

od 01. do 30. apríla 2022

Zápis môžete vykonať:

 • elektronickou formou,
 • osobne v termíne

 – 09. 04. 2022 /sobota/ v čase od 8.00 hod. do 10.30 hod.

– od 11. 04. 2022 do 13. 04. 2022 /pracovné dni/ v čase od 13.30 hod. do 16.30 hod.

Na zápis je potrebné priniesť:

 1. žiadosť o prijatie,
 2. dotazník podpísaný oboma zákonnými zástupcami,
 3. rodný list/kópiu rodného listu,
 4. súhlas rodiča dieťaťa so spracovaním osobných údajov dieťaťa,
 5. súhlas rodiča so spracovaním osobných údajov rodiča,
 6. platný občiansky preukaz,
 7. v prípade potreby splnomocnenie.

 vyplnené tlačivá následne po kontrole odovzdáte.

Ak dieťa bolo zverené jednému zákonnému zástupcovi, treba priložiť rozhodnutie súdu. Podobne aj v prípade rozhodnutia súdu o striedavej starostlivosti.

V prípade, ak by Vám ani jeden z uvedených termínov spôsobov nevyhovoval, môžete si dohodnúť náhradný termín zápisu na tel. čísle 031/5594136 najneskôr do 30. 04. 2022

Mgr. Arpád Csörgő

riaditeľ školy

Tlačivá si môžete stiahnuť z webovej stránky školy, alebo vyzdvihnúť priamo pred hlavným vchodom do školy denne od 25.03. 2022

Slávnostné otvorenie

školského roka 2021/2022

sa uskutoční

dňa 02. 09. 2021 o 9.00 hod.

na školskom dvore

za prísnych protiepidemiologických opatrení.

Každý účastník musí mať nasadené rúško/respirátor a dodržiavať odstup.

Ďalšie pokyny:

 • každá žiačka/každý žiak dňa 2.septembra 2021 pri príchode odovzdá svojej triednej učiteľke písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.
 • Pisomné vyhlásenie žiak 2021-22 20488 (4)
 • Rovnaké vyhlásenie donesie triednej učiteľke vždy, ak preruší dochádzku na tri a viac dní, pričom sa nezapočítavajú víkendy a sviatky,
 • tlačivá si môžete:

Pokračovať v čítaní

OZNAM

Vážení rodičia, 

od 13. 05. 2021 /štvrtok/ sa obnovuje  vyučovanie prezenčnou formou na            2. stupni podľa riadneho rozvrhu, pri dodržaní všetkých hygienicko epidemiologických opatrení. 

Podmienka vstupu žiačok/žiakov do školy:

 • pri vstupe je potrebné odovzdať Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka o bezinfekčnosti „/prílohač.8/,
 • Príloha č.8 Vyhlásenie 19600

Tlačivo :

 • dostali žiaci na vyučovaní,
 • môžete si ho vyzdvihnúť pred hlavným vchodom školy,
 • stiahnuť zo stránky školy.
 • nie je potrebné predložiť negatívny PCR/antigénový test žiaka ani rodiča /ÚVZ SR Vyhláška 197 §1/.

Do budovy školy:

 • žiačky a žiaci 2. stupňa vstupujú zadným vchodom (pri telocvični) v čase od 7.15 do 7.55 hod.,
 • pri vstupe sa vykonáva ranný filter.

V priestoroch školy  musia  žiaci povinne nosiť rúška.

 

DÔLEŽITÝ OZNAM

na základe usmernenia RÚVZ  a  rozhodnutia riaditeľa  ZŠ Gabčíkovo, Komenského 1082/3, Gabčíkovo je z preventívnych dôvodov 

JE PRERUŠENÁ PREZENČNÁ FORMA VYUČOVANIA NA 2. STUPNI

v čase

 od 04.05.2021 do 12.05.2021

Odôvodnenie: S príslušnou triedou, v ktorej sa vyskytlo ochorenie COVID -19  ostávajú v karanténe vždy aj všetci vyučujúci, ktorí v danej triede/skupine učia, nie je možné plnohodnotne zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces

O ďalšom postupe Vás budeme informovať  po konzultácii

 s RÚVZ v Dunajskej Strede.

Od 4. mája 2021 bude výchovno-vzdelávací proces pre 2. stupeň realizovaný formou dištančného vzdelávania podľa pokynov triednych učiteľov

V karanténe je len osoba, ktorá bola pozitívne testovaná  a osoby, ktoré prišli do bezprostredného kontaktu s ňou. Tie už boli kontaktované RÚVZ formou sms, alebo telefonátom a postupujú podľa ich pokynov.

Ostatní zamestnanci a žiaci fungujú nasledovne:

Prezenčnou formou vzdelávania 1. stupeň

Dištančnou formou vzdelávania 2. stupeň/zadávanie úloh

Rodičov sa žiadne obmedzenia netýkajú.

Jedinou povinnosťou rodičov je monitorovať zdravotný stav a v prípade podozrenia je nutné kontaktovať svojho lekára a prihlásiť sa na testovanie. V prípade pozitívneho testu je potrebné informovať ŠKOLU.

Sme si vedomí opäť obrovskej záťaže na Vás vážení rodičia a preto Vás chceme ubezpečiť, že naši pedagógovia budú prihliadať na danú situáciu a aj konkrétne podmienky jednotlivých rodín. Chceme Vás požiadať, aby ste v prípade akýchkoľvek problémov, nejasností ihneď kontaktovali triednu učiteľku.

OZNAM

Vážení rodičia,

Rozhodnutím číslo: 2021/12811:1-A1810 zo dňa 12. apríla 2021 minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a Vyhlášky 179 ÚVZ SR zo dňa 28. apríla 2021, ktorá nariaďuje opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa:

S účinnosťou od 03. mája 2021 v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky pokračuje školské vyučovanie v základných školách podľa COVID AUTOMATU. Okres Dunajská streda nachádza v ružovej fáze, preto:

Organizácia vyučovania – od 03. 05. 2021 :

 • pokračuje prezenčnou formou vyučovania pre všetkých žiakov a všetky žiačky stupňa a 2.stupňa podľa riadneho rozvrhu,

pri dodržaní všetkých hygienicko epidemiologických opatrení. 

Podmienka vstupu žiačok/žiakov do školy sa mení,:

 • pri vstupe je potrebné odovzdať čestné vyhlásenie  zákonného zástupcu,
 • 19502 (3)

Tlačivá :

 • boli rozdané žiakom v piatok na vyučovaní
 • môžete si ich vyzdvihnúť pred budovou školy
 • stiahnuť zo stránky školy

 

 • nie je potrebné predložiť negatívny PCR/antigénový test žiaka ani rodiča /UVZ SR Vyhláška 197 §1/.

Do budovy školy:

 • žiačky a žiaci 1. stupňa vstupujú hlavným vchodom v čase od 7.15 do 7.55 hod., 
 • žiačky a žiaci 2. stupňa vstupujú zadným vchodom (pri telocvični) v čase od 7.15 do 7.55 hod.,
 • pri vstupe sa vykonáva ranný filter.

V priestoroch školy  musia  žiaci povinne nosiť rúška.

Ďalej:

 • prevádzka ŠKD,
 • prevádzka školskej jedálne,

je zabezpečená v obvyklom režime.

OZNAM

Vážení rodičia,

Rozhodnutím číslo: 2021/12811:1-A1810 zo dňa 12. apríla 2021 minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodol takto:

S účinnosťou od 19. apríla 2021 v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky obnovuje školské vyučovanie v základných školách pre žiakov  končiacich ročníkov.

Organizácia vyučovania – od 26.04.2021 :

pokračuje prezenčná forma vyučovania pre všetkých žiakov a všetky žiačky  1.stupňa podľa riadneho rozvrhu,

pokračuje prezenčná forma vyučovania  pre všetkých žiakov a žiačky  8. a 9. ročníka v pondelok podľa upraveného rozvrhu, od utorka podľa riadneho rozvrhu .

obnovuje sa školské vyučovanie pre žiakov a žiačky  5., 6.a 7. ročníka podľa upraveného rozvrhu na základe usmernenia MŠVVaŠ SR a ŠPÚ.

pri dodržaní všetkých hygienicko epidemiologických opatrení.  Pokračovať v čítaní

OZNAM

Vážení rodičia,

Rozhodnutím číslo: 2021/12811:1-A1810 zo dňa 12. apríla 2021 minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodol takto:

S účinnosťou od 19. apríla 2021 v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky obnovuje školské vyučovanie v základných školách pre žiakov  končiacich ročníkov.

Organizácia vyučovania:

pokračuje prezenčná forma vyučovania pre všetkých žiakov a všetky žiačky  1.stupňa podľa riadneho rozvrhu,

obnovuje sa školské vyučovanie pre žiakov a žiačky  8. a 9. ročníka podľa upraveného rozvrhu na základe usmernenia MŠVVaŠ SR a ŠPÚ.

pri dodržaní všetkých hygienicko epidemiologických opatrení. 

Podmienkou  vstupu žiačok/žiakov:

1.stupňa do školy je predloženie Čestného vyhlásenia zákonného zástupcu (Príloha 11/a),

Príloha č. 11-a 19262-1

ktorého prílohou je kópia negatívneho PCR/antigénového testu aspoň jedného zákonného zástupcu žiačky/žiaka, prípadne udelená výnimka z testovania. Test nesmie byť starší ako 7 dní,

 1. a  9. ročníka do školy je predloženie Čestného vyhlásenia zákonného zástupcu(Príloha 8/a), ktorého prílohou je kópia negatívneho PCR/antigénového testu žiaka a aspoň jedného zákonného zástupcu, prípadne udelená výnimka z testovania. Test nesmie byť starší ako 7 dní.

Príloha č. 8-a 19256

Vyhlásenie si môžete vyzdvihnúť pred hlavným vchodom do budovy školy a vyplnené priniesť ráno priamo do školy, alebo si stiahnuť si zo stránky školy, vyplniť a aj  s prílohami  poslať elektronicky triednej učiteľke do nedele 18. 04. 2021 najneskôr do 18,00 hod.

Mesto Gabčíkovo vám umožňuje sa dať otestovať  počas soboty a nedele.

V prípade, ak žiačka/žiak zákonný zástupca žiaka, alebo žiačka/žiak 8. a 9. ročníka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu žiačka/žiak nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiačky/žiaka podľa týchto podmienok:

 • ospravedlní absenciu, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu netestovania zákonného zástupcu žiaka a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa.

Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVaR s hlásením o jej zanedbávaní,

 • ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 1, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,
 • zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

Do budovy školy:

 • žiačky a žiaci 1. stupňa vstupujú hlavným vchodom v čase od 7.00 do 7.55 hod. 
 • žiačky a žiaci 8. a 9. ročníka vstupujú zadným vchodom (pri telocvični) v čase od 7.00 do 7.55 hod. 
 • pri vstupe sa vykonáva ranný filter.

 V priestoroch školy  musia:

 • Žiačky a žiaci 1. stupňa nosiť rúška,
 • Žiačky a žiaci 8. a 9. ročníka nosiť respirátory FFP2.

Ďalej:

 • Prevádzka ŠKD a školskej jedálne  je zabezpečená v obvyklom režime,
 • Žiačky a žiaci 5. až 7. ročníka pokračujú v dištančnej forme vyučovania podľa upraveného rozvrhu .

 

Vážení rodičia,

od 12. 04. 2021 pokračujeme v prezenčnej výučbe 1. stupňa. Na to, aby sa vaše deti mohli vzdelávať,  je nutné v pondelok ráno  pri nástupe detí do školy odovzdať:

 1. Vyplnené čestné vyhlásenie
 2. Kópiu RT-PCR alebo antigénového testu. Test nesmie byť starší ako 7 dní.

/Prípadne dá originál testu k nahlianutiu triednej učiteľke pri vstupe/

Tlačivo na vyplnenie – Čestné vyhlásenie:

 • dostali všetky deti, ktoré boli v piatok prítomné na vyučovaní,
 • môžete si ho vyzdvihnúť pred hlavným vchodom do školy,
 • stiahnuť zo stránky školy.

PROSÍME DÔSLEDNE DODRŽUJTE  R-O-R

SPOLU TO ZVLÁDNEME

 

OZNAM

Zriaďovateľ a riaditeľstvo Základnej školy Gabčíkovo

oznamuje, že sa

obnovuje prezenčné vyučovanie 1. až 4. ročníka základnej školy

a školského klubu detí v bežnom režime 

od stredy 07. 04. 2021

Žiak/žiačka:

 • Pri vstupe do budovy musí mať žiak nasadené rúško a dodržiavať odstupy a vydezinfikuje si ruky a bude mu/jej zmeraná teplota
 • Pri vstupe odovzdá vyplnené tlačivo

Čestné vyhlásenie (v prílohe,  prípadne si ho  môžete osobne vyzdvihnúť  pred hlavným vchodom) a kópiu negatívneho PCR/antigénového testu rodiča, nie staršiu než 7 dní , alebo sa ňou preukáže pri vstupe žiaka do budovy.

Čestné vyhlásenie pre rodičov

 • Následne po prezutí sa plynulo presunie do svojej triedy, na chodbe sa nezdržuje

*****

 • škola pre žiakov bude otvorená od 7.00 do 7.55 hod.
 • Žiaci 1., 2., 3., a ročníka vstupujú do budovy hlavným vchodom

*****

 • Na chodbách je povinné nosenie rúšok pre deti a respirátorov pre dospelé osoby.
 • Nosenie rúšok počas vyučovania je povinné,
 • Nosením rúška/respirátora FFP2 – KP95, častým umývaním rúk a dodržiavaním odstupov chránime seba i ostatných

Ďalej:

 • Pokiaľ to počasie dovolí, odporúča sa žiakom aby prichádzali do školy pešo, na bicykli, alebo na kolobežke
 • V prípade priaznivého počasia, každá trieda strávi počas vyučovania čo najviac času na čerstvom vzduchu.

Do budovy školy môžu vstupovať iba žiaci a zamestnanci školy

 

Iné osoby do školy vstupujú len s povolením riaditeľa.

O povolenie je možné požiadať na telefónnom čísle 031/5594136

Aby sme mohli v škole zotrvať,  bez prerušenia

výchovno-vzdelávacieho procesu čo najdlhšie,

správajme sa všetci zodpovedne

a dodržujme

R   O   R

                                           Nosme                   Dodržujme                   Čisté

                                  Rúško/respirátor             odstup                        ruky

 

SPOLU TO ZVLÁDNEME

Zápis 1.ročník

Vážení rodičia budúcich prvákov,

na základe usmernenia k zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky vám oznamujeme aby ste vykonali zápis svojho dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky                               

 na školský rok 2021/2022                                                                           

v termíne od 1. apríla 2021 do 30. apríla 2021                                                                  v Základnej škole  Gabčíkovo, Komenského 1082/3, Gabčíkovo                                  

Podľa § 20 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) základná škola vyžaduje pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky osobné údaje podľa § 11 ods. 6 písm. a) prvého až šiesteho bodu a písm. b).

Zápis môžete vykonať:

 – 16. 04. 2021 /piatok/ v čase od 8.00 hod. do 16.30 hod.,

– 17. 04. 2021 /sobota/ v čase od 8.00 hod. do 11.00 hod.,

Dôležité upozornenie:

 • Zápisu sa musia zúčastniť všetky deti, ktoré k 1. septembru 2021 dosiahnu vek 6 rokov (t. j. narodené do 31. 8. 2015).
 • Zápisu sa musia opätovne zúčastniť aj deti, ktorým bol v školskom roku 2020/2021 povolený odklad plnenia povinnej školskej dochádzky.
 • Odklad plnenia povinnej školskej dochádzky od 1.1.2021 ako bol do roku 2020 neexistuje. Túto problematiku rieši zákon č. 209/2019 Z. z. Zákonným zástupcom budúcich prvákov odporúčame obrátiť sa na riaditeľku MŠ, v ktorej kompetencii je povoliť predĺženie predprimárneho vzdelávania dieťaťa. Aj v takom prípade je však nutné zápis v základnej škole absolvovať a informovať základnú školu o skutočnosti, že dieťa bude mať predĺžené predprimárne vzdelávanie.
 • Dlhodobý pobyt v zahraničí nie je dôvodom na odklad povinnej školskej dochádzky. Zákonný zástupca musí svoje dieťa zapísať do školy v SR, ktorú si vyberie. Následne podá žiadosť o povolenie štúdia v zahraničí riaditeľovi školy, kde je dieťa zapísané a požiada školu v krajine, kde býva a ktorú dieťa navštevuje, aby potvrdila dochádzku dieťaťa do školy. Zákonný zástupca toto potvrdenie doručí riaditeľovi školy v SR, kde bolo dieťa zapísané najneskôr do 15. 9. Rozhodnutie o povolení štúdia v zahraničí vydáva riaditeľ školy, do ktorej bolo dieťa zapísané.

Na zápis je potrebné priniesť vyplnený:

 1. dotazník podpísaný oboma zákonnými zástupcami,
 2. rodný list/kópiu rodného listu,
 3. súhlas rodiča  dieťaťa so spracovaním osobných údajov dieťaťa,
 4. súhlas rodiča so spracovaním osobných údajov rodiča,
 5. platný občiansky preukaz,
 6. žiadosť o prijatie,
 7. v prípade potreby splnomocnenie.

 vyplnené tlačivá následne po kontrole odovzdáte.

V prípade, že dieťa bolo zverené jednému zákonnému zástupcovi, treba priložiť rozhodnutie súdu. Podobne aj v prípade rozhodnutia súdu o striedavej starostlivosti.

 

V prípade, ak by Vám ani jeden z uvedených termínov spôsobov nevyhovoval, môžete si dohodnúť náhradný termín zápisu na tel. čísle 031/5594136 najneskôr  do 30. 04. 2021

ZÁPIS  SA USKUTOČNÍ PRED HLAVNÝM VCHODOM DO BUDOVY ŠKOLY, ALEBO V PRIESTOROCH ŠKOLY PODĽA AKTUÁLNEJ PANDEMICKEJ SITUÁCIE

Ak bude v čase konania zápisu pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19, zápis sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí, resp. rodičov.

Pri zápise prosíme dodržiavajte vyznačené odstupy

TEŠÍME SA NA VÁS

 

Rozhodnutie o prijatí

Ak bude mať riaditeľ školy k dispozícii všetky požadované dokumenty, rozhodne o prijatí dieťaťa najneskôr do 15. júna 2021. Následne zašle zoznam detí prijatých na plnenie povinnej školskej dochádzky obci, v ktorej majú trvalý pobyt. 

Tlačivá si môžete stiahnuť z webovej stránky školy, alebo vyzdvihnúť priamo pred hlavným vchodom do školy denne od 29.03. 2021