Vážení rodičia, milí žiaci,

Vláda SR prijala rozhodnutie zaviesť lockdown, v rámci ktorého obmedzila v maximálnej miere mobilitu s cieľom zamedziť tak ďalšiemu šíreniu nákazy.

Preto všetky školy od 11. januára 2021  budú pokračovať vo vzdelávaní dištančným spôsobom výučby.

Pre našu školu to znamená, že na online výučbu od tohto termínu prechádzajú aj všetky triedy prvého stupňa. Online rozvrhy, ktorými sa bude riadiť online výučba žiakov prvého stupňa oznámia rodičom triedne učiteľky najneskôr do piatka 8. januára 2021.

    Pre výučbu žiakov druhého stupňa platia doterajšie online rozvrhy.

Situácia by sa mala podľa plánu od 18. januára zmeniť a mal by nastať pomalý návrat žiakov do škôl podľa priloženej tabuľky

Je však potrebné zdôrazniť, že tieto podmienky sú predbežné a závisieť budú od vývoja situácie. Lokálne podmienky navyše môže zmeniť alebo upraviť RÚVZ.

Prostredníctvom facebokovskej stránky a webu školy  Vás budeme aktuálne informovať o všetkých ďalších prijatých opatreniach, preto Vás prosíme, aby ste ich pravidelne sledovali.

Ďalšie dôležité informácie nájdete na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  v Rozhodnutí ministra školstva pod číslom 2021/9113:1-A1810

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-zo-4-1-2021/

 

Želáme Vám veľa zdravia a šťastia v roku 2021

a dúfame, že sa v škole čoskoro stretneme

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodol o zmene v organizácii vianočných  prázdnin a to nasledovne:

 • prázdniny sa začínajú 21.12. 2020 /pondelok/,

posledný deň školského vyučovania je 18.12.2020 /piatok/

 • prázdniny končia 8.1.2021 /piatok/,

prvý deň školského vyučovania bude 11. 1. 2021 /pondelok/

Ďalej

 • polročné prázdniny v termíne 1. februára 2021 sa neuskutočnia. Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2021 (pondelok).

Podmienky, za akých sa budú môcť po prázdninách žiaci vrátiť do školy, budú zverejnené na internetovej/FB stránke školy a na hlavnom vchode do školy. Žiadame Vás, aby ste prvý januárový týždeň priebežne sledovali príslušné stránky školy.

 

Želáme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov

a do nového roka 2021 veľa zdravia a šťastia

 

Oznam!!

Vážení rodičia, milí žiaci!
V zmysle Usmernenia k postupu materských škôl a základných škôl v čase platnosti Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra Vás informujeme, že:

 • Jesenné prázdniny sa uskutočnia v termínoch 30.10., 2.11., 6.11. a  9.11.
 • Účasť na celoplošnom testovaní, ktoré sa uskutoční počas víkendu (31.10.-1.11.), sa odporúča všetkým osobám nad 10 rokov
 • 3. novembra, resp. pri prvom nástupe po celoplošnom testovaní, žiaci, ktorí ešte nedovŕšili vek 10 rokov, predložia rodičom podpísané Vyhlásenie zákonného zástupcu (Upravené tlačivo zatiaľ ministerstvo nezverejnilo. V utorok ráno bude tlačivo k dispozícii aj pred vchodom školy)
 • Žiaci I. stupňa, ktorí majú nad 10 rokov sa musia preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID – 19,  žiaci, ktorí sa nepreukážu negatívnym výsledkom, sa  nemôžu zúčastňovať prezenčnej výučby v škole.
 • Výsledky testovania môžu vo veľkej miere ovplyvniť chod niektorých škôl. O prípadných zmenách Vás budeme informovať v pondelok. Žiaci II. stupňa pokračujú s dištančnou výučbou do 27.11.

Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť.

Dôležité informácie: Opatrenia pre školy od 26.10.2020

OZNAM PRE RODIČOV

Podľa rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva a Ústredného krízového štábu to v školstve bude znamenať nasledovné:

Od pondelka 26. októbra 2020 prechádza na dištančnú výučbu druhý stupeň ZŠ –  žiaci sa učia z domu (inštrukcie dostali od triednych učiteľov)

Ak bude situácia priaznivá, v pondelok 30. novembra 2020 by sa mali žiaci druhého stupňa vrátiť do škôl. Ak nie, bude sa pokračovať v dištančnej výučbe.

Prvý stupeň ZŠ ostávajú na prezenčnej výučbe.  V prevádzke zostáva aj Školský klub detí.

Prázdniny:

Jesenné prázdniny sa presúvajú z 29. a 30. októbra 2020 na 30. októbra a 2. novembra 2020. Ide o piatok a pondelok(nástup 1. stupňa  3.11.2020 – utorok, je nutné odovzdať pri nástupe vyhlásenie o bezinfekčnosti).

Okrem toho pribudnú nové prázdniny aj v piatok 6. novembra 2020 a v pondelok 9. novembra 2020(nástup 1. stupňa 10.11.2020 – utorok, je nutné odovzdať pri nástupe vyhlásenie o bezinfekčnosti) .

Oznam školskej jedálne

 

V súvislosti s opatrením ohľadne dištančnej výučby pre II. stupeň základných škôl platným od 26.10.2020 budú všetci žiaci II. stupňa automaticky odhlásení z obeda na celý čas trvania dištančnej výuky a školská jedáleň bude variť len pre žiakov I. stupňa ZŠ a zamestnancov ZŠ.

Vedenie ZŠ Gabčíkovo

OZNAM

OZNAM

Riaditeľstvo Základnej školy Gabčíkovo v súčinnosti s RUVZ

v Dunajskej Strede oznamuje,

 že sa obnovuje prevádzka základnej školy

od pondelka 28. 09. 2020

Žiak/žiačka:

Pri vstupe do budovy musí mať nasadené rúško a dodržiavať odstupy

a vydezinfikuje si ruky a bude mu/jej zmeraná teplota

 • Pri vstupe odovzdá vyplnené tlačivo

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti“ /v prílohe, tlačivo si môžete osobne vyzdvihnúť pred hlavným vchodom/

 • Následne po prezutí sa plynulo presunie do svojej triedy, na chodbe sa nezdržuje

*****

 • škola pre žiakov bude otvorená od 7.00 do 7.55 hod.
 • Žiaci 1., 2., 3., a ročníka vstupujú do budovy hlavným vchodom
 • Žiaci 5., 6., 7., 8. a 9. ročníka vstupujú do budovy zadným vchodom pri telocvični

*****

 • Na chodbách je povinné nosenie rúšok pre prvý aj druhý stupeň.
 • Nosenie rúšok počas vyučovania na druhom stupni je povinné, na prvom stupni sa odporúča.
 • Nosením rúška, častým umývaním rúk a dodržiavaním odstupov chránime seba i ostatných

Ďalej:

 • Pokiaľ to počasie dovolí, odporúča sa žiakom aby prichádzali do školy pešo, na bicykli, alebo na kolobežke
 • V prípade priaznivého počasia, každá trieda strávi počas vyučovania aspoň jednu hodinu na čerstvom vzduchu.

Do budovy školy môžu vstupovať iba žiaci a zamestnanci školy

Iné osoby do školy vstupujú len s povolením riaditeľa.

O povolenie je možné požiadať na telefónnom čísle 031/5594136

Aby sme mohli v škole zotrvať,  bez prerušenia

výchovno-vzdelávacieho procesu čo najdlhšie,

správajme sa všetci zodpovedne

a dodržujme

R   O   R

 Nosme                   Dodržujme                   Čisté

   rúško                     odstup                     ruky

 

SPOLU TO ZVLÁDNEME

ZŠ Gabčíkovo-vyhlásenie o bezinfekčnosti

DÔLEŽITÝ OZNAM 

DÔLEŽITÝ OZNAM 

na základe usmernenia RÚVZ  a  rozhodnutia riaditeľa  ZŠ Gabčíkovo, Komenského 1082/3, Gabčíkovo je z preventívnych dôvodov  

PRERUŠENÁ PREVÁDZKA ŠKOLY  

v čase 

 od 21.09.2020 do 25.09.2020. 

Odôvodnenie: S príslušnou triedou, v ktorej sa vyskytlo ochorenie COVID -19  ostávajú v karanténe vždy aj všetci vyučujúci, ktorí v danej triede/skupine učia, nie je možné plnohodnotne zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces

O ďalšom postupe Vás budeme informovať  po konzultácii 

 s RÚVZ v Dunajskej Strede. 

Od 21. septembra 2020 bude výchovno-vzdelávací proces na škole realizovaný formou dištančného vzdelávania podľa pokynov triednych učiteľov

V karanténe je len osoba, ktorá bola pozitívne testovaná  a osoby, ktoré prišli do bezprostredného kontaktu s ňouTie už boli kontaktované RÚVZ formou sms, alebo telefonátom a postupujú podľa ich pokynov.

Ostatní zamestnanci a žiaci fungujú dištančnou formou vzdelávania. Rodičov sa žiadne obmedzenia netýkajú.

Jedinou povinnosťou rodičov je monitorovať zdravotný stav a v prípade podozrenia je nutné kontaktovať svojho lekára a prihlásiť sa na testovanie. V prípade pozitívneho testu je potrebné informovať ŠKOLU. 

Sme si vedomí opäť obrovskej záťaže na Vás vážení rodičia a preto Vás chceme ubezpečiť, že naši pedagógovia budú prihliadať na danú situáciu a aj konkrétne podmienky jednotlivých rodín. Chceme Vás požiadať, aby ste v prípade akýchkoľvek problémov, nejasností ihneď kontaktovali triednu učiteľku.

Vážení rodičia, milí žiaci,

 

blíži sa začiatok školského roka 2020/2021. Veríme, že sa už skoro všetci spolu stretneme i keď tento školský rok začne trošku inak ako tie predošlé. V zmysle odporúčania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len MŠVVaŠ SR) nebude slávnostné otvorenie školského roka na školskom dvore, ale žiakov privítajú triedne učiteľky priamo v triedach 2. septembra o 9.00 hodine. Výnimkou budú  iba deti nastupujúce do 1. ročníka, ktoré slávnostne privítame v areáli školy v sprievode iba jedného rodiča.

Na základe usmernenia MŠVVaŠ SR musia všetci žiaci pri vstupe do školy:

 1. mať nasadené rúško
 2. odovzdať vyplnené dotazníky
 3. Zdravotný dotazník zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového školského roka 2020/2021 /Príloha 1/
 4. Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa o bezinfekčnosti pred začiatkom nového školského roka 2020/2021 /Príloha2/
 5. dodržiavať odstup

 

Bez týchto náležitostí nebudú vpustení do priestorov školy.

Obe potrebné tlačivá si môžete vyzdvihnúť pri hlavnom vchode počas celého dňa od 26. augusta 2020, ak nemáte možnosť si ich vytlačiť alebo stiahnuť z internetovej/FB stránky školy (Príloha 1., Príloha 2)

 

ĎAKUJEME

SPOLU TO ZVLÁDNEME

Príloha1 Vyhlásenie pre rodičov 1

Príloha2 Vyhlásenie rodičov 2

OZNAM

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky s účinnosťou od 22. júna 2020

 1. a) obnovuje školské vyučovanie vo všetkých druhoch a typoch škôl a všetkých ročníkoch, ak tak rozhodne zriaďovateľ,
 2. b) obnovuje prevádzku všetkých školských zariadení, ak tak rozhodne zriaďovateľ. 

Základná škola Gabčíkovo obnovuje svoju prevádzku za nasledovných podmienok:

 • škola bude otvorená od 7:00 – 16:00 hod.,
 • žiaci/žiačky 1. až 4. ročníka (1. stupeň) vstupujú do budovy školy hlavným vchodom, žiaci/žiačky 5. až 9. ročníka (2. stupeň) vstupujú do budovy školy zadným vchodom,
 • Pri vstupe do budovy má žiak/žiačka nasadené rúško, dezinfikuje si ruky a náhodne sa bude merať teplota žiaka/žiačky,
 • vyučovanie v triedach bude prebiehať nasledovne:
 • v ročníkoch 1. až 4. od 7:55 – 11:25 hod. (4 vyučovacie hodiny),
 • v ročníkoch 5. až 9. od 7:55 – 12:20 hod. (5 vyučovacích hodín – s triednou učiteľkou),
 • ŠKD bude v prevádzke pre žiakov 1. – 5. ročníka od 11:25 – 16:00 hod.,
 • školská jedáleň bude v prevádzke,
 • rodič zabezpečí pre dieťa na každý deň dve rúškapapierové jednorazové vreckovky (2ks). Ďalej desiatupitie (každý žiak/žiačka musí mať vlastnú, menom označenú fľašu), nakoľko je bufet zatvorený,
 • pri prvom nástupe žiaka/žiačky do školy, alebo po prerušení dochádzky žiaka/žiačky v trvaní viac ako 3 dni je nutné predložiť písomné VYHLÁSENIE rodiča o tom, že žiak/žiačka neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (v prílohe, alebo si tlačivo môžete vyzdvihnúť pred budovou školy),-

na základe nariadenia MŠVV a Š SR rodičia a iní dospelí nemôžu vstupovať do budovy školy a ani zdržiavať sa v nej.

 

Vážení rodičia budúcich prvákov,

na základe usmernenia k zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania, ste vykonali zápis svojho dieťaťa

Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2020/2021 ste vykonali v termíne od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020 elektronickou formou.

Podľa § 20 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) základná škola vyžaduje pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky osobné údaje podľa § 11 ods. 6 písm. a) prvého až šiesteho bodu a písm. b).

Po obnovení prevádzky školy je  nutné overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami

Podľa hore uvedeného usmernenia základná škola podľa školského zákona vyžaduje pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky osobné údaje o deťoch a o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa. Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Na overenie je potrebné priniesť vyplnený:

 1. dotazník podpísaný oboma zákonnými zástupcami,
 2. kópiu rodného listu,
 3. súhlas rodiča  dieťaťa so spracovaním osobných údajov dieťaťa,
 4. súhlas rodiča so spracovaním osobných údajov rodiča,
 5. platný občiansky preukaz,

 vyplnené tlačivá následne po kontrole odovzdáte.

Termín a čas overovania dokladov:

 1. 06. 2020 /sobota/ v čase od 9.00 hod. do 12.00 hod.,
 2. 06. 2020 /pondelok/ v čase od 9.00 hod. do 16.00 hod.,

V prípade, ak by Vám ani jeden z uvedených termínov nevyhovoval, môžete si dohodnúť náhradný termín overovania dokladov na tel. čísle 031/5594136 najneskôr do 29. 06. 2020

OVEROVANIE SA USKUTOČNÍ PRED HLAVNÝM VCHODOM DO BUDOVY ŠKOLY, BEZ PRÍTOMNOSTI DETÍ

Prosíme dodržiavajte vyznačené odstupy

Odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky

Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasti žiadosti zákonného zástupcu, ktorými sú odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a  odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebudú pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

 

Rozhodnutie o prijatí

Ak bude mať riaditeľ školy k dispozícii všetky požadované dokumenty, rozhodne o prijatí dieťaťa do 30. júna 2020. V prípade, ak nemá riaditeľ školy k dispozícii všetky požadované dokumenty, rozhodne o prijatí dieťaťa najneskôr do šiestich týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. Následne zašle zoznam detí prijatých na plnenie povinnej školskej dochádzky obci, v ktorej majú trvalý pobyt.

V prípade, že Vami poskytnuté dokumenty budú v poriadku, budete si môcť proti podpisu oboch zákonných zástupcov prevziať rozhodnutie o prijatí dieťaťa.

V prípade, že dieťa bolo zverené jednému zákonnému zástupcovi, treba priložiť rozhodnutie súdu. Podobne aj  v prípade rozhodnutia súdu o striedavej starostlivosti.

 

Tlačivá si môžete stiahnuť z webovej stránky školy, alebo vyzdvihnúť priamo pred hlavným vchodom do školy denne v čase od 9.00 hod. do 15. 00 hod.                            /okrem soboty a nedele/