OZNAM

Vážení rodičia,

Rozhodnutím číslo: 2021/12811:1-A1810 zo dňa 12. apríla 2021 minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodol takto:

S účinnosťou od 19. apríla 2021 v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky obnovuje školské vyučovanie v základných školách pre žiakov  končiacich ročníkov.

Organizácia vyučovania – od 26.04.2021 :

pokračuje prezenčná forma vyučovania pre všetkých žiakov a všetky žiačky  1.stupňa podľa riadneho rozvrhu,

pokračuje prezenčná forma vyučovania  pre všetkých žiakov a žiačky  8. a 9. ročníka v pondelok podľa upraveného rozvrhu, od utorka podľa riadneho rozvrhu .

obnovuje sa školské vyučovanie pre žiakov a žiačky  5., 6.a 7. ročníka podľa upraveného rozvrhu na základe usmernenia MŠVVaŠ SR a ŠPÚ.

pri dodržaní všetkých hygienicko epidemiologických opatrení. 

Podmienka  vstupu žiačok/žiakov do školy sa nemení, to znamená:

1.stupeň – predloženie Čestného vyhlásenia zákonného zástupcu (Príloha 11/a), ktorého prílohou je kópia negatívneho PCR/antigénového testu aspoň jedného zákonného zástupcu žiačky/žiaka alebo sa ňou preukáže pri vstupe žiaka do budovy, prípadne udelená výnimka z testovania. Test nesmie byť starší ako 7 dní,

Príloha č. 11-a 19262-1

2.stupeň – predloženie Čestného vyhlásenia zákonného zástupcu (Príloha 8/a), ktorého prílohou je kópia negatívneho PCR/antigénového  testu žiaka a aspoň jedného zákonného zástupcu alebo sa ňou preukáže pri vstupe žiaka do budovy, prípadne udelená výnimka z testovania. Test nesmie byť starší ako 7 dní.

Príloha č. 8-a 19256

Vyhlásenie si môžete vyzdvihnúť pred hlavným vchodom do budovy školy a vyplnené priniesť ráno priamo do školy, alebo si stiahnuť si zo stránky školy, vyplniť a aj  s prílohami  poslať elektronicky triednej učiteľke do nedele 25. 04. 2021 najneskôr do 18,00 hod.

Mesto Gabčíkovo vám umožňuje sa dať otestovať  počas soboty a nedele.

V prípade, ak žiačka/žiak zákonný zástupca žiaka, alebo žiačka/žiak 2. stupňa neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu žiačka/žiak nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiačky/žiaka podľa týchto podmienok:

  • ospravedlní absenciu, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu netestovania zákonného zástupcu žiaka a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa.

Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVaR s hlásením o jej zanedbávaní,

  • ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 1, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,
  • zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

Do budovy školy:

  • žiačky a žiaci 1. stupňa vstupujú hlavným vchodom v čase od 7.00 do 7.55 hod. 
  • žiačky a žiaci 2. stupňa vstupujú zadným vchodom (pri telocvični) v čase od 7.00 do 7.55 hod. 
  • pri vstupe sa vykonáva ranný filter.

V priestoroch školy  musia  žiaci povinne nosiť rúška.

Ďalej:

  • prevádzka ŠKD,
  • prevádzka školskej jedálne,

je zabezpečená v obvyklom režime.