Slávnostné otvorenie

školského roka 2021/2022

sa uskutoční

dňa 02. 09. 2021 o 9.00 hod.

na školskom dvore

za prísnych protiepidemiologických opatrení.

Každý účastník musí mať nasadené rúško/respirátor a dodržiavať odstup.

Ďalšie pokyny:

  • každá žiačka/každý žiak dňa 2.septembra 2021 pri príchode odovzdá svojej triednej učiteľke písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.
  • Pisomné vyhlásenie žiak 2021-22 20488 (4)
  • Rovnaké vyhlásenie donesie triednej učiteľke vždy, ak preruší dochádzku na tri a viac dní, pričom sa nezapočítavajú víkendy a sviatky,
  • tlačivá si môžete:

1.stiahnuť z webovej/www.zsgabcikovo.sk/ alebo FB stránky školy,

2.vyzdvinúť osobne pred hlavným vchodom školy /od pondelka 30. 08. 2021/,

  • po ukončení slávnostného otvorenia sa žiačky a žiaci presunú plynulo v sprievode svojich triednych učiteliek do tried,
  • žiačky/žiakov 1.ročníka môže sprevádzať do triedy iba jeden rodič po odovzdaní vyplneného písomného vyhlásenia návštevníka o bezpríznakovosti,
  • Priloha 1a – navštevník školy 20558 (1)
  • ktoré je zverejnené na stránkach školy a v papierovej forme je voľne dostupný pred hlavným vchodom školy.

V prípade nepriaznivého počasia sa otvorenie školského roka uskutoční v triedach, okrem 1.ročníka, ktorý bude mať slávnostné otvorenie v školskej jedálni.

O ďalších možných zmenách v organizácii školského roka v súlade s pokynmi MŠVVaŠ SR Vás budeme včas informovať prostredníctvom webovej/FB stránky školy.

TEŠÍME SA NA VÁS