Archívy autora: Arpád Csörgő

Opatrenia ministerstva školstva zo dňa 24.03.2020

 

  • Školy zostanú zatvorené až do odvolania, rozhodol o tom Úrad verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu.
  • Písomné maturity“ sa v tomto školskom roku neuskutočnia, interná časť maturitnej skúšky, teda „ústne maturity„, by sa mali konať najskôr do dvoch týždňov od obnovenia výučby. Interná maturita  sa  bude   konať   v   termíne do 30. júna 2020.
  • Pre školský rok 2019/2020 sa ruší aj Testovanie-9, teda monitor, ktorý by písali žiaci deviateho ročníka a žiaci štvrtého ročníka osemročných gymnázií.
  • Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára.
  •  Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna.
  • Posúvajú   sa termíny   zápisov do základných škôl. Tie  by  sa   mali   uskutočniť   v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí.
  • Podávanie žiadostí do materských škôl bude prebiehať od 30. apríla do 31. mája 2020.
  • V prípade vysokoškolákov chce minister školstva apelovať na Slovenskú rektorskú konferenciu, aby akceptovala tento stav a nastavila štandardy vzdelávania podľa súčasnej situácie.
  • Minister už v súvislosti s prerušenou výučbou na školách rokoval s riaditeľom RTVS. Vyučovacie programy na Dvojke sa predĺžia zo súčasných 45 minút na 100 minút s dôrazom na žiakov so špeciálnymi vzdelávaco-výchovnými potrebami.
  • Predstavia novú platformu na dištančné vzdelávanie – webovú stránku www.ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci, ale aj rodičia materiály na digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie. Stránka bude k dispozícii v najbližších dňoch.

Oznam ZŠ Gabčíkovo

OZNAM ZŠ Gabčíkovo

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v SR je od stredy (11. 3. 2020) ZŠ Gabčíkovo zatvorená.

Dnes zasadol Ústredný krízový štáb a na svojom zasadnutí prijal tvrdé preventívne opatrenia. Od pondelka (16. 3. 2020) je na Slovensku vyhlásená mimoriadna situácia na základe ohrozenia zdravia 2. stupňa. Táto bude trvať od pondelka ďalších minimálne 14 dní, t. j. od 16. 3. 2020 do 29. 3. 2020. Vyučovanie sa začne 30.03.2020 (pondelok)

Žiaci budú dostávať domáce úlohy elektronicky (Facebook, IZK – internetová žiacka knižka, e-mail), žiaci sú povinní si všetko vypracovať, prebrať, naučiť sa.

Dôrazne žiadame rodičov a žiakov, aby dôsledne dodržiavali aj nasledovné pokyny:

– Počas zatvorenia školských zariadení platí prísny zákaz zoskupovania sa. Nestretávať sa so spolužiakmi! Nestretávať sa ani v rámci pobytu vonku – na ihriskách…, radšej voliť individuálne prechádzky s rodinou.
– Prísny zákaz vstupu do areálu školy.

V Gabčíkove zasadal krízový štáb z dôvodu prijatia opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu

V Gabčíkove zasadal krízový štáb z dôvodu prijatia opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu

 

Od zajtrajšieho dňa, t.j. od 11. marca 2020 do 17. marca (vrátane) – na 5 dní budú uzatvorené 3 mestské materské školy, Základná škola Lászlóa Amadea a Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským. Na dobu neurčitú (do odvolania) bude uzatvorená Základná umelecká škola.

Žiadame občanov, aby priebežne sledovali opatrenia ústredného krízového štábu, ktoré sú pre každého záväzné.

Vyzývame Vážených rodičov a vedúcich školských zariadení, aby vykonali patričné opatrenia.

 

Za pochopenie Vám ďakujeme.

Ministerstvo školstva vydalo druhé usmernenie v súvislosti so šírením koronavírusu

Ministerstvo školstva vydalo druhé usmernenie v súvislosti so šírením koronavírusu

09.03.2020

     V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadal dňa 6. 3. 2020 Ústredný krízový štáb, ktorý prijal viaceré nové opatrenia a zákazy. Na základe uvedených prijatých opatrení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva 2. usmernenie k šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zväzy v tomto znení:

RUŠIA SA:
1. s okamžitou platnosťou všetky zájazdy, exkurzie a študijné pobyty žiakov a študentov do zahraničia,
2. návštevy v reedukačných výchovných zariadeniach až do odvolania.

Dôrazne sa neodporúča cestovať do krajín, kde sa koronavírus objavil – hlavne do Talianska.

MŠVVaŠ nemá možnosť vylúčiť z vyučovania v rámci povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí neprejavujú príznaky ochorenia len z dôvodu, že boli na pobyte v oblastiach postihnutých výskytom koronavírusu, je potrebné riadiť sa pokynmi hlavného hygienika, regionálneho úradu verejného zdravotníctva, resp. Úradu verejného zdravotníctva.
MŠVVaŠ zároveň chápe obavy rodičov a detí z koronavírusu, a preto DÔRAZNE apeluje na rodičov, pokiaľ sa ich deti vrátili z oblastí, kde sa koronavírus objavil, aby sami zvážili ich 14-dňovú domácu izoláciu.
Ak sa osoby, ktoré sa zdržiavali v oblastiach, kde sa koronavírus objavil, rozhodnú nerešpektovať odporúčanie ostať doma a zamestnávateľ, resp. zriaďovateľ má obavy z možného rozširovania koronavírusu, má možnosť svoje kroky konzultovať s regionálnym úradom verejného zdravotníctva, resp. s Úradom verejného zdravotníctva.
Pre materské školy odporúčame prijať po konzultácii so zriaďovateľom rovnaké opatrenia týkajúce sa zaraďovania chorých detí do kolektívu. V tomto prípade taktiež DÔRAZNE apelujeme na zodpovednosť rodičov voči ostatným deťom.
Naďalej platí, že v prípade, ak sa žiaci, učitelia, zamestnanci škôl a školských zariadení a taktiež zamestnanci rezortu školstva vrátili z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav.

Naďalej trvale až do odvolania platia a musia sa dodržiavať nižšie uvedené odporúčania:

– v prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach, kde sa vírus vyskytol, objavia počas 14 dní od návratu symptómy spojené s ochorením spôsobeným koronavírusom, a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, táto osoba musí ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi,
– v prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie,
– v prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe,
– v prípade, že sa vyskytne podozrenie u žiaka bývajúceho na internáte, je potrebné postupovať obdobne.

Pre materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, školské zariadenia, študentské domovy a internáty ministerstvo školstva odporúča dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia:

– pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu,
– nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,
– pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,
– vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.

Dôrazne žiadame zriaďovateľov a riaditeľov škôl:

1. aby zabezpečili v školách teplú vodu,
2. nedezinfikovali ruky deťom netradičnými dezinfekčnými prostriedkami (napríklad octom),
3. denne prostredníctvom školských rozhlasov upozorňovali a vyzývali deti na prísne dodržiavanie vyššie uvedených všeobecne preventívnych ochranných opatrení,
4. zabezpečili zvýšené hygienické opatrenia v sociálnych zariadeniach a v školských jedálňach.

Odporúčanie pre športové zväzy a kluby ohľadom organizovania športových podujatí – na základe rozhodnutia ústredného krízového štábu sa ruší ČSOB maratón v Bratislave.
MŠVVaŠ ďalej odporúča pri organizovaní športových podujatí:

– realizovať tieto športové aktivity bez účasti divákov,
– ak športové zväzy, obce resp. iné subjekty plánujú organizovať športové podujatie na verejných priestranstvách, zvážiť ich konanie,
– pri organizovaní športových podujatí svoje postupy konzultovať so samosprávou, úradom verejného zdravotníctva (regionálnym hygienikom) a medzinárodnými športovými zväzmi,
– ak sa športové podujatie bude organizovať, zvážiť účasť športovcov z krajín, kde sa koronavírus objavil.

Call centrá:

· Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682

· Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici – 0918 659 580

· Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075

· Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915

· Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave – 0905 903 053

· Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203

· Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841

· Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823

· Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812