Archívy autora: Arpád Csörgő

Vážení rodičia budúcich prvákov,

na základe usmernenia k zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania, ste vykonali zápis svojho dieťaťa

Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2020/2021 ste vykonali v termíne od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020 elektronickou formou.

Podľa § 20 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) základná škola vyžaduje pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky osobné údaje podľa § 11 ods. 6 písm. a) prvého až šiesteho bodu a písm. b).

Po obnovení prevádzky školy je  nutné overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami

Podľa hore uvedeného usmernenia základná škola podľa školského zákona vyžaduje pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky osobné údaje o deťoch a o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa. Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Na overenie je potrebné priniesť vyplnený:

 1. dotazník podpísaný oboma zákonnými zástupcami,
 2. kópiu rodného listu,
 3. súhlas rodiča  dieťaťa so spracovaním osobných údajov dieťaťa,
 4. súhlas rodiča so spracovaním osobných údajov rodiča,
 5. platný občiansky preukaz,

 vyplnené tlačivá následne po kontrole odovzdáte.

Termín a čas overovania dokladov:

 1. 06. 2020 /sobota/ v čase od 9.00 hod. do 12.00 hod.,
 2. 06. 2020 /pondelok/ v čase od 9.00 hod. do 16.00 hod.,

V prípade, ak by Vám ani jeden z uvedených termínov nevyhovoval, môžete si dohodnúť náhradný termín overovania dokladov na tel. čísle 031/5594136 najneskôr do 29. 06. 2020

OVEROVANIE SA USKUTOČNÍ PRED HLAVNÝM VCHODOM DO BUDOVY ŠKOLY, BEZ PRÍTOMNOSTI DETÍ

Prosíme dodržiavajte vyznačené odstupy

Odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky

Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasti žiadosti zákonného zástupcu, ktorými sú odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a  odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebudú pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

 

Rozhodnutie o prijatí

Ak bude mať riaditeľ školy k dispozícii všetky požadované dokumenty, rozhodne o prijatí dieťaťa do 30. júna 2020. V prípade, ak nemá riaditeľ školy k dispozícii všetky požadované dokumenty, rozhodne o prijatí dieťaťa najneskôr do šiestich týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. Následne zašle zoznam detí prijatých na plnenie povinnej školskej dochádzky obci, v ktorej majú trvalý pobyt.

V prípade, že Vami poskytnuté dokumenty budú v poriadku, budete si môcť proti podpisu oboch zákonných zástupcov prevziať rozhodnutie o prijatí dieťaťa.

V prípade, že dieťa bolo zverené jednému zákonnému zástupcovi, treba priložiť rozhodnutie súdu. Podobne aj  v prípade rozhodnutia súdu o striedavej starostlivosti.

 

Tlačivá si môžete stiahnuť z webovej stránky školy, alebo vyzdvihnúť priamo pred hlavným vchodom do školy denne v čase od 9.00 hod. do 15. 00 hod.                            /okrem soboty a nedele/

Užitočné informácie pre rodičov, zákonných zástupcov

1.Organizácia nástupu žiakov do školy dňa 1.6. 2020:

 • žiaci 1., 2., a 3. ročníka vchádzajú do budovy hlavným vchodom,
 • žiaci 4. a 5. ročníka zadným vchodom – pri telocvični,
 • žiaci sa v šatni prezujú a plynule podľa usmernenia pedagóga odchádzajú do svojich kmeňových tried okrem žiakov V.A, ktorí sa budú učiť v učebni pre VI.A,
 • žiaci 1.- 4. ročníka budú mať 4. vyučovacie hodiny podľa upraveného rozvrhu a 5. ročníka budú mať 5 vyučovacích hodín – blokovú výučbu a to 2 dni prírodovedné predmety a 3 dni humanitné predmety.

 

 • vstup do budovy bude povolený od 00 hod. do 8.00 hod.,
 • pred vstupom do školy treba dodržiavať odstupy /budú vyznačené na prístupovej ceste/, neskracujte si cestu cez trávnik a terasu,
 • počítajte s časovou rezervou a nestálym počasím.

2.Pri vstupe odovzdáte svoje dieťa službe /do budovy nevstupujete/ kde:

 • mu bude skontrolovaná teplota 2x za sebou,
 • mu budú dezinfikované ruky,
 • V prvý deň nástupu odovzdá rodič/zákonný zástupca/dieťa potrebné formuláre.

3.Ďalej

 • mu bude skontrolované čisté náhradné rúško zabalené v igelitovom vrecúšku,
 • mu budú skontrolované 2 balíčky hygienických vreckoviek,
 • mu bude skontrolovaná desiata a pitie, nakoľko školský bufet bude zatvorený.

Všetky uvedené náležitosti v bode 3. musí mať dieťa so sebou v taške, preto je vhodné aby ste ich skontrolovali ešte doma, aby nedochádzalo k zbytočným zdržaniam.

Ak dieťa prichádza do školy samo vysvetlite mu aký je postup pri vstupe do školy a ako sa má správať.

Ak sa v spoločnej domácnosti s dieťaťom nachádza osoba, ktorá je v domácej e-karanténe pri príchode zo zahraničia,  NESMIE SA TOTO DIEŤA NAVŠTEVOVAŤ ŠKOLSKÉ ZARIADENIE!!!

Centrum špeciálnopedagogického poradenstva

ul. Gy. Szabóa č. 1, 929 01 Dunajská Streda

  Vážení rodičia a pedagógovia !

Na základe usmernenia k prevádzke poradenských zariadení, na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva ( VÚDPaP Bratislava, 2020 )

Vám oznamujeme, že CŠPP zabezpečuje:

 • urgentnú odbornú starostlivosť, priamy kontakt s klientom v odôvodnených prípadoch, po telefonickej konzultácii, za dodržania všeobecných epidemiologických preventívnych opatrení
 • naďalej poskytujeme psychologické, špeciálnopedagogické, sociálne a logopedické poradenstvo a konzultácie formou telefonickej intervencie a mailovej komunikácie (po dohode skype a iné)

Kontakty:

Mgr. J. Szalayová, psychológ, 0908846300, 0905775407,szalayova.j@gmail.com

Mgr.  Ž. Černá, špec. pedagog, 0905848963,0905775413,zsana111@gmail.com

Mgr. Z. Augustínová, špec. pedagóg. 0905775403, zaugustinova1@hotmail.sk

PhDr. I. Parčetich, soc. pracovník,0907717190, parcetichildiko@gmail.com

Mgr.M. Némethová, logopéd, 0902285453,

m.fekete@jahoo.com

Základná škola Gabčíkovo, Komenského 1082/3, 930 05 Gabčíkovo

Vážení rodičia,

 

dňa 1. júna 2020 začíname výchovno-vzdelávací proces na našej škole pre žiakov  1.- 5. ročníka. Nakoľko

 • rodič predkladá pri prvom nástupe žiaka/žiačky do školy, alebo po prerušení dochádzky žiaka/žiačky v trvaní viac ako 3 dni písomné VYHLÁSENIE o tom, že žiak/žiačka neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie
 • Vyhlásenie rodičov pri nástupe do školy

Nie každý rodič/zákonný zástupca má možnosť si vyhlásenie vytlačiť. Príslušné tlačivo si bude môcť vyzdvihnúť pred budovou školy v termíne od 25. 05. 2020 do 29. 05. 2020 v čase od 8.00 hod. do 12. 00 hod. a vyplniť si ho v pohodlí domova. Týmto krokom urýchlite ranný nástup žiakov do školy.

Ďakujeme za spoluprácu

 

Mgr. Arpád Csörgő

riaditeľ školy

 

Základná škola Gabčíkovo, Komenského 1082/3, 930 05 Gabčíkovo

Vážení rodičia,

Vláda SR a MŠVVaŠ SR povolilo otvoriť prevádzku škôl  1.- 5. ročníka základných škôl za určitých podmienok:

 • počet žiakov v triede je najviac 20 žiakov s jedným pedagógom,
 • vyučovanie bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu hodín na mesiac jún 2020,
 • prevádzka školy bude od 7:00 – 16:00 hod.,
 • vyučovanie v triedach bude prebiehať v ročníkoch 1.- 4. od 7:50 – 11:25 hod. (4 vyučovacie hodiny) a v 5. ročníku od 7:50 – 12:20 hod. (5 vyučovacích hodín),
 • ŠKD bude v prevádzke pre žiakov 1. – 5. ročníka od 11:25 – 16:00 hod.,
 • rodič zabezpečí pre dieťa na každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky,
 • rodič predkladá pri prvom nástupe žiaka/žiačky do školy, alebo po prerušení dochádzky žiaka/žiačky v trvaní viac ako 3 dni písomné VYHLÁSENIE o tom, že žiak/žiačka neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (v prílohe),
 • Rodič svoje dieťa odovzdá pred hlavným vchodom do budovy školy dozor konajúcemu učiteľovi. Na základe nariadenia MŠVVaŠ SR rodičia a iní dospelí nemôžu vstupovať do budovy školy a ani zdržiavať sa v nej.

 

Mgr. Arpád Csörgő

riaditeľ školy

 

 

 

Zápis do 1. ročníka

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

Vážení rodičia budúcich prvákov!

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu a karanténne opatrenia v súvislosti s COVID – 19 sa

Zápis do 1. ročníka uskutoční bez osobnej prítomnosti detí

v čase od 15.4.2020 do 30.4.2020.

Dotazník – prihlášku k zápisu pre školský rok 2020/2021 vyplňte elektronickou formou  na:

https://moja.skolanawebe.sk/skola/zsgabcikovo/prihlaska_zs

alebo kliknutím na ikonku prihláška na webovej stránke

najneskôr do 30.4.2020.

 • overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania,
 • zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2020,
 • ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Na plnenie povinnej školskej dochádzky sa zapisujú deti, ktoré k 31.08.2020 dovŕšia šiesty rok veku a deti,  ktoré mali odklad povinnej školskej dochádzky.

 

Oznam !!!

Centrum špeciálnopedagogického poradenstva

ul. Gy. Szabóa č. 1, 929 01 Dunajská Streda

Mílí rodičia !

Vzhľadom  k súčasnej pandemickej situácii Vám poskytujeme        psychologické, špeciálnopedagogické ,sociálne poradenstvo a konzultácie formou telefonickej intervencie a mailovej komunikácie (po dohode skype a iné).

Kontakty: Mgr. J. Szalayová, psychológ, 0908846300, 0905775,szalayova.j@gmail.com

Mgr.  Ž. Černá, špec. pedagog, 0905848963,0905775413,zsana111@gmail.com

Mgr. Z. Augustínová, špec. pedagóg. 0905775403, zaugustinova1@hotmail.sk

PhDr. I. Parčetich, soc. pracovník,0907717190, parcetichildiko@gmail.com

Opatrenia ministerstva školstva zo dňa 24.03.2020

 

 • Školy zostanú zatvorené až do odvolania, rozhodol o tom Úrad verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu.
 • Písomné maturity“ sa v tomto školskom roku neuskutočnia, interná časť maturitnej skúšky, teda „ústne maturity„, by sa mali konať najskôr do dvoch týždňov od obnovenia výučby. Interná maturita  sa  bude   konať   v   termíne do 30. júna 2020.
 • Pre školský rok 2019/2020 sa ruší aj Testovanie-9, teda monitor, ktorý by písali žiaci deviateho ročníka a žiaci štvrtého ročníka osemročných gymnázií.
 • Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára.
 •  Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna.
 • Posúvajú   sa termíny   zápisov do základných škôl. Tie  by  sa   mali   uskutočniť   v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí.
 • Podávanie žiadostí do materských škôl bude prebiehať od 30. apríla do 31. mája 2020.
 • V prípade vysokoškolákov chce minister školstva apelovať na Slovenskú rektorskú konferenciu, aby akceptovala tento stav a nastavila štandardy vzdelávania podľa súčasnej situácie.
 • Minister už v súvislosti s prerušenou výučbou na školách rokoval s riaditeľom RTVS. Vyučovacie programy na Dvojke sa predĺžia zo súčasných 45 minút na 100 minút s dôrazom na žiakov so špeciálnymi vzdelávaco-výchovnými potrebami.
 • Predstavia novú platformu na dištančné vzdelávanie – webovú stránku www.ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci, ale aj rodičia materiály na digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie. Stránka bude k dispozícii v najbližších dňoch.