Užitočné informácie pre rodičov, zákonných zástupcov

1.Organizácia nástupu žiakov do školy dňa 1.6. 2020:

 • žiaci 1., 2., a 3. ročníka vchádzajú do budovy hlavným vchodom,
 • žiaci 4. a 5. ročníka zadným vchodom – pri telocvični,
 • žiaci sa v šatni prezujú a plynule podľa usmernenia pedagóga odchádzajú do svojich kmeňových tried okrem žiakov V.A, ktorí sa budú učiť v učebni pre VI.A,
 • žiaci 1.- 4. ročníka budú mať 4. vyučovacie hodiny podľa upraveného rozvrhu a 5. ročníka budú mať 5 vyučovacích hodín – blokovú výučbu a to 2 dni prírodovedné predmety a 3 dni humanitné predmety.

 

 • vstup do budovy bude povolený od 00 hod. do 8.00 hod.,
 • pred vstupom do školy treba dodržiavať odstupy /budú vyznačené na prístupovej ceste/, neskracujte si cestu cez trávnik a terasu,
 • počítajte s časovou rezervou a nestálym počasím.

2.Pri vstupe odovzdáte svoje dieťa službe /do budovy nevstupujete/ kde:

 • mu bude skontrolovaná teplota 2x za sebou,
 • mu budú dezinfikované ruky,
 • V prvý deň nástupu odovzdá rodič/zákonný zástupca/dieťa potrebné formuláre.

3.Ďalej

 • mu bude skontrolované čisté náhradné rúško zabalené v igelitovom vrecúšku,
 • mu budú skontrolované 2 balíčky hygienických vreckoviek,
 • mu bude skontrolovaná desiata a pitie, nakoľko školský bufet bude zatvorený.

Všetky uvedené náležitosti v bode 3. musí mať dieťa so sebou v taške, preto je vhodné aby ste ich skontrolovali ešte doma, aby nedochádzalo k zbytočným zdržaniam.

Ak dieťa prichádza do školy samo vysvetlite mu aký je postup pri vstupe do školy a ako sa má správať.

Ak sa v spoločnej domácnosti s dieťaťom nachádza osoba, ktorá je v domácej e-karanténe pri príchode zo zahraničia,  NESMIE SA TOTO DIEŤA NAVŠTEVOVAŤ ŠKOLSKÉ ZARIADENIE!!!