Vážení rodičia budúcich prvákov,

na základe usmernenia k zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania, ste vykonali zápis svojho dieťaťa

Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2020/2021 ste vykonali v termíne od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020 elektronickou formou.

Podľa § 20 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) základná škola vyžaduje pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky osobné údaje podľa § 11 ods. 6 písm. a) prvého až šiesteho bodu a písm. b).

Po obnovení prevádzky školy je  nutné overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami

Podľa hore uvedeného usmernenia základná škola podľa školského zákona vyžaduje pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky osobné údaje o deťoch a o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa. Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Na overenie je potrebné priniesť vyplnený:

  1. dotazník podpísaný oboma zákonnými zástupcami,
  2. kópiu rodného listu,
  3. súhlas rodiča  dieťaťa so spracovaním osobných údajov dieťaťa,
  4. súhlas rodiča so spracovaním osobných údajov rodiča,
  5. platný občiansky preukaz,

 vyplnené tlačivá následne po kontrole odovzdáte.

Termín a čas overovania dokladov:

  1. 06. 2020 /sobota/ v čase od 9.00 hod. do 12.00 hod.,
  2. 06. 2020 /pondelok/ v čase od 9.00 hod. do 16.00 hod.,

V prípade, ak by Vám ani jeden z uvedených termínov nevyhovoval, môžete si dohodnúť náhradný termín overovania dokladov na tel. čísle 031/5594136 najneskôr do 29. 06. 2020

OVEROVANIE SA USKUTOČNÍ PRED HLAVNÝM VCHODOM DO BUDOVY ŠKOLY, BEZ PRÍTOMNOSTI DETÍ

Prosíme dodržiavajte vyznačené odstupy

Odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky

Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasti žiadosti zákonného zástupcu, ktorými sú odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a  odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebudú pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

 

Rozhodnutie o prijatí

Ak bude mať riaditeľ školy k dispozícii všetky požadované dokumenty, rozhodne o prijatí dieťaťa do 30. júna 2020. V prípade, ak nemá riaditeľ školy k dispozícii všetky požadované dokumenty, rozhodne o prijatí dieťaťa najneskôr do šiestich týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. Následne zašle zoznam detí prijatých na plnenie povinnej školskej dochádzky obci, v ktorej majú trvalý pobyt.

V prípade, že Vami poskytnuté dokumenty budú v poriadku, budete si môcť proti podpisu oboch zákonných zástupcov prevziať rozhodnutie o prijatí dieťaťa.

V prípade, že dieťa bolo zverené jednému zákonnému zástupcovi, treba priložiť rozhodnutie súdu. Podobne aj  v prípade rozhodnutia súdu o striedavej starostlivosti.

 

Tlačivá si môžete stiahnuť z webovej stránky školy, alebo vyzdvihnúť priamo pred hlavným vchodom do školy denne v čase od 9.00 hod. do 15. 00 hod.                            /okrem soboty a nedele/