Zápis do 1. ročníka

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

Vážení rodičia budúcich prvákov!

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu a karanténne opatrenia v súvislosti s COVID – 19 sa

Zápis do 1. ročníka uskutoční bez osobnej prítomnosti detí

v čase od 15.4.2020 do 30.4.2020.

Dotazník – prihlášku k zápisu pre školský rok 2020/2021 vyplňte elektronickou formou  na:

https://moja.skolanawebe.sk/skola/zsgabcikovo/prihlaska_zs

alebo kliknutím na ikonku prihláška na webovej stránke

najneskôr do 30.4.2020.

  • overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania,
  • zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2020,
  • ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Na plnenie povinnej školskej dochádzky sa zapisujú deti, ktoré k 31.08.2020 dovŕšia šiesty rok veku a deti,  ktoré mali odklad povinnej školskej dochádzky.