Základná škola Gabčíkovo, Komenského 1082/3, 930 05 Gabčíkovo

Vážení rodičia,

Vláda SR a MŠVVaŠ SR povolilo otvoriť prevádzku škôl  1.- 5. ročníka základných škôl za určitých podmienok:

  • počet žiakov v triede je najviac 20 žiakov s jedným pedagógom,
  • vyučovanie bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu hodín na mesiac jún 2020,
  • prevádzka školy bude od 7:00 – 16:00 hod.,
  • vyučovanie v triedach bude prebiehať v ročníkoch 1.- 4. od 7:50 – 11:25 hod. (4 vyučovacie hodiny) a v 5. ročníku od 7:50 – 12:20 hod. (5 vyučovacích hodín),
  • ŠKD bude v prevádzke pre žiakov 1. – 5. ročníka od 11:25 – 16:00 hod.,
  • rodič zabezpečí pre dieťa na každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky,
  • rodič predkladá pri prvom nástupe žiaka/žiačky do školy, alebo po prerušení dochádzky žiaka/žiačky v trvaní viac ako 3 dni písomné VYHLÁSENIE o tom, že žiak/žiačka neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (v prílohe),
  • Rodič svoje dieťa odovzdá pred hlavným vchodom do budovy školy dozor konajúcemu učiteľovi. Na základe nariadenia MŠVVaŠ SR rodičia a iní dospelí nemôžu vstupovať do budovy školy a ani zdržiavať sa v nej.

 

Mgr. Arpád Csörgő

riaditeľ školy