Zápis do 1. ročníka ZŠ na školský rok 2024/2025

Vážení rodičia budúcich prvákov,

na základe usmernenia MŠVVaŠ SR k zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky Vám oznamujeme, aby ste vykonali zápis svojho dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky                                                          v školskom roku 2024/2025                                                                               v termíne od 1. apríla 2024 do 30. apríla 2024                                                                

Podľa § 20 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) základná škola vyžaduje pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky osobné údaje podľa § 11 ods. 6 písm. a) prvého až šiesteho bodu a písm. b).

 • zápis sa koná od 1. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku. V zmysle VZN mesta Gabčíkovo čas zápisu sa bude konať v dňoch 11. apríla 2024 /štvrtok/  do 13. apríla 2024  /sobota/, vo vestibule pri hlavnom vchode. Zápisu sa zúčastní zákonný zástupca spolu s dieťaťom.
 • rodič (zákonný zástupca) musí zapísať dieťa, ktoré k 1. septembru 2024 dovŕši vek 6 rokov,
 • rodič (zákonný zástupca) musí opätovne zapísať aj dieťa, ktorému bol v školskom roku 2023/2024 povolený odklad plnenia povinnej školskej dochádzky,
 • ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľka materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia,
 • základná škola poskytne k zápisu formulár – Prihláška – Dotazník k zápisu do 1. ročníka ZŠ na školský rok 2024/2025, Súhlas so spracovaním osobných údajov. Škola tlačivá zverejní na webovej stránke školy začiatkom koncom marca, prípadne si tlačivá môžete osobne vyzdvihnúť pred hlavným vchodom školy.
 • Dlhodobý pobyt v zahraničí nie je dôvodom na odklad povinnej školskej dochádzky. Zákonný zástupca musí svoje dieťa zapísať do školy v SR, ktorú si vyberie. Následne podá žiadosť o povolenie štúdia v zahraničí riaditeľovi školy, kde je dieťa zapísané a požiada školu v krajine, kde býva a ktorú dieťa navštevuje, aby potvrdila dochádzku dieťaťa do školy. Zákonný zástupca toto potvrdenie doručí riaditeľovi školy v SR, kde bolo dieťa zapísané najneskôr do 15. 9. Rozhodnutie o povolení štúdia v zahraničí vydáva riaditeľ školy, do ktorej bolo dieťa zapísané.
 • Podrobnejšie informácie získate na stránke https://www.minedu.sk, zápis do ročníka.

Zápis môžete vykonať:

 • elektronickou formou,
 • osobne v termíne

 – 11. 04. 2024 /štvrtok/ v čase od 14.00 hod. do 16.30 hod.

–  12. 04. 2024 /piatok/ v čase od 14.00 hod. do 16.00 hod.

– 13. 04. 2024 /sobota/ v čase od 8.30 hod. do 10.30 hod.,

Na zápis je potrebné priniesť:

 1. žiadosť o prijatie,
 2. prihlášku na vzdelávanie podpísaný oboma zákonnými zástupcami,
 3. rodný list/kópiu rodného listu,
 4. súhlas rodiča  dieťaťa so spracovaním osobných údajov dieťaťa,
 5. súhlas rodiča so spracovaním osobných údajov rodiča,
 6. platný občiansky preukaz,
 7. v prípade neúplnej rodiny – rozhodnutie súdu,
 8. v prípade potreby splnomocnenie

 vyplnené tlačivá následne po kontrole odovzdáte.

V prípade, že dieťa bolo zverené jednému zákonnému zástupcovi, treba priložiť rozhodnutie súdu. Podobne aj v prípade rozhodnutia súdu o striedavej starostlivosti.

ZÁPIS  SA USKUTOČNÍ VO VESTIBULE ŠKOLY PRI HLAVNOM VCHODE DO BUDOVY

V prípade, ak by Vám ani jeden z uvedených termínov nevyhovoval, môžete si dohodnúť náhradný termín zápisu na tel. čísle 031/5594136

 

TEŠÍME SA NA VÁS

 

***

 

Rozhodnutie o prijatí

V prípade, že bude mať riaditeľ školy k dispozícii všetky požadované dokumenty, rozhodne o prijatí dieťaťa najneskôr do 15. júna 2024. Následne zašle zoznam detí prijatých na plnenie povinnej školskej dochádzky obci, v ktorej majú trvalý pobyt.