Archív kategorií: Uncategorized

Vážení rodičia,

na základe spoločného rozhodnutia zriaďovateľa školy a vedenia školy, vám oznamuje,  že vzhľadom na vzniknutú vážnu epidemiologickú situáciu, od pondelka, t. j. od 08. 02. 2021 bude škola naďalej zatvorená pre prezenčné vyučovanie.

 

Žiaci prvého i druhého stupňa pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

Od pondelka sa zatvorí aj školský klub detí pre deti z kritickej infraštruktúry.

 

O prípadných zmenách vás budeme včas informovať prostredníctvom FB a webovej stránky školy.

Ďakujeme za pochopenie

 

Spolu to zvládneme

 

Arpád Csörgő, riaditeľ ZŠ

 

Deti a žiaci sa od pondelka 18. 1. 2021 do škôl zatiaľ nevrátia. Vyplýva to z pretrvávajúcej epidemiologickej situácie. Pokračovať preto budú v dištančnom vzdelávaní v režime, ako doteraz. Návšteva materských škôl a školských klubov detí tak bude umožnená deťom rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, alebo pre žiakov, ktorých zákonní zástupcovia nemôžu z povahy zamestnania pracovať formou homeoffice.

minister školstva Branislav Gröhling

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR predstavilo pred pár týždňami Covid automat, ktorý obsahoval informácie o úrovni epidemiologickej situácie, za akej by bol možný návrat žiakov k prezenčnej výučbe. Podľa súčasných nepriaznivých dát však nie je možné naplniť plán, podľa ktorého by sa niektoré ročníky mohli vrátiť do tried už od budúceho pondelka, 18. januára 2021.

„Napriek našej snahe vrátiť žiakov čím skôr do lavíc, to nebude na budúci týždeň možné. Situácia ohľadom Covid-19 je na celom Slovensku veľmi vážna. S odborníkmi sme preto tento plán prehodnotili a zhodli sme sa na tom, že najbezpečnejšie pre všetkých bude ešte chvíľu vydržať,“ uviedol šéf rezortu školstva Branislav Gröhling. Reagoval tak na základe diskusií s epidemiologickým tímom a ministrom zdravotníctva.

Naďalej tak platí rozhodnutie ministra školstva z 8.1.2021, ktoré mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách a prevádzku istých školských zariadení okrem:

 1. materských škôl a špeciálnych materských škôl pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti, ak to prevádzkové podmienky umožňujú a rozhodne tak zriaďovateľ;
 2. školských klubov detí pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti, ak to prevádzkové podmienky umožňujú a rozhodne tak zriaďovateľ,
 3. školských internátov pre deti materských škôl podľa písmena a),
 4. zariadení školského stravovania, ak to prevádzkové podmienky umožňujú a rozhodne tak zriaďovateľ, pre deti
  1. materských škôl podľa písmena a),
  2. školských klubov detí podľa písmena b),
 5. špeciálnych výchovných zariadení.

Plné znenie rozhodnutia si môžete prečítať tu.

Situácia sa bude opätovne prehodnocovať na budúci týždeň. „V týždni od 18. 1. budeme opätovne informovať, ako bude vyučovanie vyzerať od ďalšieho pondelka, 25. januára,“ uzavrel minister školstva B. Gröhling.

https://www.minedu.sk/distancne-vzdelavanie-pokracuje-aj-buduci-tyzden/

Vážení rodičia, milí žiaci,

Vláda SR prijala rozhodnutie zaviesť lockdown, v rámci ktorého obmedzila v maximálnej miere mobilitu s cieľom zamedziť tak ďalšiemu šíreniu nákazy.

Preto všetky školy od 11. januára 2021  budú pokračovať vo vzdelávaní dištančným spôsobom výučby.

Pre našu školu to znamená, že na online výučbu od tohto termínu prechádzajú aj všetky triedy prvého stupňa. Online rozvrhy, ktorými sa bude riadiť online výučba žiakov prvého stupňa oznámia rodičom triedne učiteľky najneskôr do piatka 8. januára 2021.

    Pre výučbu žiakov druhého stupňa platia doterajšie online rozvrhy.

Situácia by sa mala podľa plánu od 18. januára zmeniť a mal by nastať pomalý návrat žiakov do škôl podľa priloženej tabuľky

Je však potrebné zdôrazniť, že tieto podmienky sú predbežné a závisieť budú od vývoja situácie. Lokálne podmienky navyše môže zmeniť alebo upraviť RÚVZ.

Prostredníctvom facebokovskej stránky a webu školy  Vás budeme aktuálne informovať o všetkých ďalších prijatých opatreniach, preto Vás prosíme, aby ste ich pravidelne sledovali.

Ďalšie dôležité informácie nájdete na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  v Rozhodnutí ministra školstva pod číslom 2021/9113:1-A1810

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-zo-4-1-2021/

 

Želáme Vám veľa zdravia a šťastia v roku 2021

a dúfame, že sa v škole čoskoro stretneme

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodol o zmene v organizácii vianočných  prázdnin a to nasledovne:

 • prázdniny sa začínajú 21.12. 2020 /pondelok/,

posledný deň školského vyučovania je 18.12.2020 /piatok/

 • prázdniny končia 8.1.2021 /piatok/,

prvý deň školského vyučovania bude 11. 1. 2021 /pondelok/

Ďalej

 • polročné prázdniny v termíne 1. februára 2021 sa neuskutočnia. Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2021 (pondelok).

Podmienky, za akých sa budú môcť po prázdninách žiaci vrátiť do školy, budú zverejnené na internetovej/FB stránke školy a na hlavnom vchode do školy. Žiadame Vás, aby ste prvý januárový týždeň priebežne sledovali príslušné stránky školy.

 

Želáme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov

a do nového roka 2021 veľa zdravia a šťastia

 

Oznam!!

Vážení rodičia, milí žiaci!
V zmysle Usmernenia k postupu materských škôl a základných škôl v čase platnosti Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra Vás informujeme, že:

 • Jesenné prázdniny sa uskutočnia v termínoch 30.10., 2.11., 6.11. a  9.11.
 • Účasť na celoplošnom testovaní, ktoré sa uskutoční počas víkendu (31.10.-1.11.), sa odporúča všetkým osobám nad 10 rokov
 • 3. novembra, resp. pri prvom nástupe po celoplošnom testovaní, žiaci, ktorí ešte nedovŕšili vek 10 rokov, predložia rodičom podpísané Vyhlásenie zákonného zástupcu (Upravené tlačivo zatiaľ ministerstvo nezverejnilo. V utorok ráno bude tlačivo k dispozícii aj pred vchodom školy)
 • Žiaci I. stupňa, ktorí majú nad 10 rokov sa musia preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID – 19,  žiaci, ktorí sa nepreukážu negatívnym výsledkom, sa  nemôžu zúčastňovať prezenčnej výučby v škole.
 • Výsledky testovania môžu vo veľkej miere ovplyvniť chod niektorých škôl. O prípadných zmenách Vás budeme informovať v pondelok. Žiaci II. stupňa pokračujú s dištančnou výučbou do 27.11.

Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť.

Dôležité informácie: Opatrenia pre školy od 26.10.2020

OZNAM PRE RODIČOV

Podľa rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva a Ústredného krízového štábu to v školstve bude znamenať nasledovné:

Od pondelka 26. októbra 2020 prechádza na dištančnú výučbu druhý stupeň ZŠ –  žiaci sa učia z domu (inštrukcie dostali od triednych učiteľov)

Ak bude situácia priaznivá, v pondelok 30. novembra 2020 by sa mali žiaci druhého stupňa vrátiť do škôl. Ak nie, bude sa pokračovať v dištančnej výučbe.

Prvý stupeň ZŠ ostávajú na prezenčnej výučbe.  V prevádzke zostáva aj Školský klub detí.

Prázdniny:

Jesenné prázdniny sa presúvajú z 29. a 30. októbra 2020 na 30. októbra a 2. novembra 2020. Ide o piatok a pondelok(nástup 1. stupňa  3.11.2020 – utorok, je nutné odovzdať pri nástupe vyhlásenie o bezinfekčnosti).

Okrem toho pribudnú nové prázdniny aj v piatok 6. novembra 2020 a v pondelok 9. novembra 2020(nástup 1. stupňa 10.11.2020 – utorok, je nutné odovzdať pri nástupe vyhlásenie o bezinfekčnosti) .

Oznam školskej jedálne

 

V súvislosti s opatrením ohľadne dištančnej výučby pre II. stupeň základných škôl platným od 26.10.2020 budú všetci žiaci II. stupňa automaticky odhlásení z obeda na celý čas trvania dištančnej výuky a školská jedáleň bude variť len pre žiakov I. stupňa ZŠ a zamestnancov ZŠ.

Vedenie ZŠ Gabčíkovo

OZNAM

OZNAM

Riaditeľstvo Základnej školy Gabčíkovo v súčinnosti s RUVZ

v Dunajskej Strede oznamuje,

 že sa obnovuje prevádzka základnej školy

od pondelka 28. 09. 2020

Žiak/žiačka:

Pri vstupe do budovy musí mať nasadené rúško a dodržiavať odstupy

a vydezinfikuje si ruky a bude mu/jej zmeraná teplota

 • Pri vstupe odovzdá vyplnené tlačivo

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti“ /v prílohe, tlačivo si môžete osobne vyzdvihnúť pred hlavným vchodom/

 • Následne po prezutí sa plynulo presunie do svojej triedy, na chodbe sa nezdržuje

*****

 • škola pre žiakov bude otvorená od 7.00 do 7.55 hod.
 • Žiaci 1., 2., 3., a ročníka vstupujú do budovy hlavným vchodom
 • Žiaci 5., 6., 7., 8. a 9. ročníka vstupujú do budovy zadným vchodom pri telocvični

*****

 • Na chodbách je povinné nosenie rúšok pre prvý aj druhý stupeň.
 • Nosenie rúšok počas vyučovania na druhom stupni je povinné, na prvom stupni sa odporúča.
 • Nosením rúška, častým umývaním rúk a dodržiavaním odstupov chránime seba i ostatných

Ďalej:

 • Pokiaľ to počasie dovolí, odporúča sa žiakom aby prichádzali do školy pešo, na bicykli, alebo na kolobežke
 • V prípade priaznivého počasia, každá trieda strávi počas vyučovania aspoň jednu hodinu na čerstvom vzduchu.

Do budovy školy môžu vstupovať iba žiaci a zamestnanci školy

Iné osoby do školy vstupujú len s povolením riaditeľa.

O povolenie je možné požiadať na telefónnom čísle 031/5594136

Aby sme mohli v škole zotrvať,  bez prerušenia

výchovno-vzdelávacieho procesu čo najdlhšie,

správajme sa všetci zodpovedne

a dodržujme

R   O   R

 Nosme                   Dodržujme                   Čisté

   rúško                     odstup                     ruky

 

SPOLU TO ZVLÁDNEME

ZŠ Gabčíkovo-vyhlásenie o bezinfekčnosti

DÔLEŽITÝ OZNAM 

DÔLEŽITÝ OZNAM 

na základe usmernenia RÚVZ  a  rozhodnutia riaditeľa  ZŠ Gabčíkovo, Komenského 1082/3, Gabčíkovo je z preventívnych dôvodov  

PRERUŠENÁ PREVÁDZKA ŠKOLY  

v čase 

 od 21.09.2020 do 25.09.2020. 

Odôvodnenie: S príslušnou triedou, v ktorej sa vyskytlo ochorenie COVID -19  ostávajú v karanténe vždy aj všetci vyučujúci, ktorí v danej triede/skupine učia, nie je možné plnohodnotne zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces

O ďalšom postupe Vás budeme informovať  po konzultácii 

 s RÚVZ v Dunajskej Strede. 

Od 21. septembra 2020 bude výchovno-vzdelávací proces na škole realizovaný formou dištančného vzdelávania podľa pokynov triednych učiteľov

V karanténe je len osoba, ktorá bola pozitívne testovaná  a osoby, ktoré prišli do bezprostredného kontaktu s ňouTie už boli kontaktované RÚVZ formou sms, alebo telefonátom a postupujú podľa ich pokynov.

Ostatní zamestnanci a žiaci fungujú dištančnou formou vzdelávania. Rodičov sa žiadne obmedzenia netýkajú.

Jedinou povinnosťou rodičov je monitorovať zdravotný stav a v prípade podozrenia je nutné kontaktovať svojho lekára a prihlásiť sa na testovanie. V prípade pozitívneho testu je potrebné informovať ŠKOLU. 

Sme si vedomí opäť obrovskej záťaže na Vás vážení rodičia a preto Vás chceme ubezpečiť, že naši pedagógovia budú prihliadať na danú situáciu a aj konkrétne podmienky jednotlivých rodín. Chceme Vás požiadať, aby ste v prípade akýchkoľvek problémov, nejasností ihneď kontaktovali triednu učiteľku.

Vážení rodičia, milí žiaci,

 

blíži sa začiatok školského roka 2020/2021. Veríme, že sa už skoro všetci spolu stretneme i keď tento školský rok začne trošku inak ako tie predošlé. V zmysle odporúčania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len MŠVVaŠ SR) nebude slávnostné otvorenie školského roka na školskom dvore, ale žiakov privítajú triedne učiteľky priamo v triedach 2. septembra o 9.00 hodine. Výnimkou budú  iba deti nastupujúce do 1. ročníka, ktoré slávnostne privítame v areáli školy v sprievode iba jedného rodiča.

Na základe usmernenia MŠVVaŠ SR musia všetci žiaci pri vstupe do školy:

 1. mať nasadené rúško
 2. odovzdať vyplnené dotazníky
 3. Zdravotný dotazník zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového školského roka 2020/2021 /Príloha 1/
 4. Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa o bezinfekčnosti pred začiatkom nového školského roka 2020/2021 /Príloha2/
 5. dodržiavať odstup

 

Bez týchto náležitostí nebudú vpustení do priestorov školy.

Obe potrebné tlačivá si môžete vyzdvihnúť pri hlavnom vchode počas celého dňa od 26. augusta 2020, ak nemáte možnosť si ich vytlačiť alebo stiahnuť z internetovej/FB stránky školy (Príloha 1., Príloha 2)

 

ĎAKUJEME

SPOLU TO ZVLÁDNEME

Príloha1 Vyhlásenie pre rodičov 1

Príloha2 Vyhlásenie rodičov 2