Milí rodičia,

Keďže vieme, aká je dôležitá  komunikácia v anglickom jazyku spúšťame na našej ZŠ v budúcom školskom roku unikátny projekt s jazykovou školou“ My Brain Academy. „( mesto ). Vašim deťom pomôže zlepšiť komunikačnú angličtinu prostredníctvom „popoludňajších anglických komunikačných klubov „priamo  v priestoroch našej  ZŠ školy ( deti nemusíte nikam voziť ).

 

Informácie o projekte:

– výučba angličtiny nadväzuje na preberané učivo a slovnú zásobu získanú počas vyučovacieho procesu z hodín angličtiny

– určená pre žiakov 1. a aj 2. stupňa

– prostredníctvom myšlienkových máp dovysvetľuje gramatiku, inovatívnym a kreatívnym spôsobom zapája žiakov do konverzácie, odstránia sa  bariéry a strachy rozprávať v angličtine. Plynulosť rozprávania sa výrazne zlepší a tým sa zlepšia aj výsledky v škole. 

– výučba prebieha v priestoroch školy, po skončení vyučovania, rodičia nemusia deti nikam voziť

– skupiny sú malé s max. počtom 8 žiakov

– hodina 1 x do týždňa , 60 min , počas celého školského roka.

 

– poplatok pre rodičov 30 Eur /mesačne + jednorázový  úvodný registračný poplatok 30 Eur ( viac informácií v priloženom letáku )

 

 

“ Využite možnosť, aby sa Vaše dieťa zbavilo strachu a blokov rozprávať po anglicky, aby aktívne začalo využívať už v škole nadobudnutú slovnú zásobu. S nami začne dieťa vnímať angličtinu ako bežnú súčasť jeho života a to mu dá možnosti ďalej rásť. Pozrite si prosím  naše ukážky z hodín a skúsenosti rodičov.“

 

Čo hovoria skúsenosti rodičov?

Prečo deti nerozprávajú anglicky ani po 900 hodinách ?

Základom pri výučbe je zapojiť všetky zmysly

 

Pre zjednodušené prihlasovanie na komunikačné kluby angličtiny My Brain Academy môžete využiť elektronickú prihlášku.

Prihlásiť sa môžete do 29.6.2024 cez elektronickú prihlášku.

 

Prihláška MY Brain Academy ( Prihláška sa stáva záväznou po úhrade zápisného vo výške 30 Eur )

 

V prípade potreby kontaktujte pani Gönczöl Magovú.

 

https://youtu.be/NKeRb0A5dMo

https://youtu.be/wp2tojVjddU

https://youtu.be/t4sYHAFCD5Q

https://youtu.be/P1Kq6Q1-c4Y

 

S pozdravom,

 

Mgr. Andrea Gönczöl Magová, MBA

riaditeľ pobočky

0907 654 926

 

a

 

Ing. Miroslava Brathová CIPD

majiteľ

 

Oficiálny web My Brain Academy

Mybrainacademy@mybrainacademy.sk

 

Prečo vzniklo My Brain Academy

Oficiálna ukážka našich hodín

Zápis do 1. ročníka ZŠ na školský rok 2024/2025

Vážení rodičia budúcich prvákov,

na základe usmernenia MŠVVaŠ SR k zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky Vám oznamujeme, aby ste vykonali zápis svojho dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky                                                          v školskom roku 2024/2025                                                                               v termíne od 1. apríla 2024 do 30. apríla 2024                                                                

Podľa § 20 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) základná škola vyžaduje pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky osobné údaje podľa § 11 ods. 6 písm. a) prvého až šiesteho bodu a písm. b).

 • zápis sa koná od 1. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku. V zmysle VZN mesta Gabčíkovo čas zápisu sa bude konať v dňoch 11. apríla 2024 /štvrtok/  do 13. apríla 2024  /sobota/, vo vestibule pri hlavnom vchode. Zápisu sa zúčastní zákonný zástupca spolu s dieťaťom.
 • rodič (zákonný zástupca) musí zapísať dieťa, ktoré k 1. septembru 2024 dovŕši vek 6 rokov,
 • rodič (zákonný zástupca) musí opätovne zapísať aj dieťa, ktorému bol v školskom roku 2023/2024 povolený odklad plnenia povinnej školskej dochádzky,
 • ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľka materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia,
 • základná škola poskytne k zápisu formulár – Prihláška – Dotazník k zápisu do 1. ročníka ZŠ na školský rok 2024/2025, Súhlas so spracovaním osobných údajov. Škola tlačivá zverejní na webovej stránke školy začiatkom koncom marca, prípadne si tlačivá môžete osobne vyzdvihnúť pred hlavným vchodom školy.
 • Dlhodobý pobyt v zahraničí nie je dôvodom na odklad povinnej školskej dochádzky. Zákonný zástupca musí svoje dieťa zapísať do školy v SR, ktorú si vyberie. Následne podá žiadosť o povolenie štúdia v zahraničí riaditeľovi školy, kde je dieťa zapísané a požiada školu v krajine, kde býva a ktorú dieťa navštevuje, aby potvrdila dochádzku dieťaťa do školy. Zákonný zástupca toto potvrdenie doručí riaditeľovi školy v SR, kde bolo dieťa zapísané najneskôr do 15. 9. Rozhodnutie o povolení štúdia v zahraničí vydáva riaditeľ školy, do ktorej bolo dieťa zapísané.
 • Podrobnejšie informácie získate na stránke https://www.minedu.sk, zápis do ročníka.

Zápis môžete vykonať:

 • elektronickou formou,
 • osobne v termíne

 – 11. 04. 2024 /štvrtok/ v čase od 14.00 hod. do 16.30 hod.

–  12. 04. 2024 /piatok/ v čase od 14.00 hod. do 16.00 hod.

– 13. 04. 2024 /sobota/ v čase od 8.30 hod. do 10.30 hod.,

Na zápis je potrebné priniesť:

 1. žiadosť o prijatie,
 2. prihlášku na vzdelávanie podpísaný oboma zákonnými zástupcami,
 3. rodný list/kópiu rodného listu,
 4. súhlas rodiča  dieťaťa so spracovaním osobných údajov dieťaťa,
 5. súhlas rodiča so spracovaním osobných údajov rodiča,
 6. platný občiansky preukaz,
 7. v prípade neúplnej rodiny – rozhodnutie súdu,
 8. v prípade potreby splnomocnenie

 vyplnené tlačivá následne po kontrole odovzdáte.

V prípade, že dieťa bolo zverené jednému zákonnému zástupcovi, treba priložiť rozhodnutie súdu. Podobne aj v prípade rozhodnutia súdu o striedavej starostlivosti.

ZÁPIS  SA USKUTOČNÍ VO VESTIBULE ŠKOLY PRI HLAVNOM VCHODE DO BUDOVY

V prípade, ak by Vám ani jeden z uvedených termínov nevyhovoval, môžete si dohodnúť náhradný termín zápisu na tel. čísle 031/5594136

 

TEŠÍME SA NA VÁS

 

***

 

Rozhodnutie o prijatí

V prípade, že bude mať riaditeľ školy k dispozícii všetky požadované dokumenty, rozhodne o prijatí dieťaťa najneskôr do 15. júna 2024. Následne zašle zoznam detí prijatých na plnenie povinnej školskej dochádzky obci, v ktorej majú trvalý pobyt.    

 OZNAM

Brány školy sa otvárajú  4. septembra 2023 o 9.00 hod.

 

Harmonogram prvých dní v škole:

 • 4.9. 2023 /pondelok/

 

 • Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční na školskom dvore o 9.00 hodine,
 • Žiaci 1. ročníka sa po ukončení otvorenia presunú do triedy v sprievode svojich rodičov.

         Zápis do ŠKD sa uskutoční pred hlavným vchodom od 8.00 do 12.00 hod.

 

 • 5.9. 2023 /utorok/ – organizačné pokyny, triednické práce

 

 • Žiaci si prinesú písacie potreby, poznámkový blok/zápisník atašku na učebnice, ďalej papierové vreckovky, vlastnú fľašu s pitím, desiatu                                        a papuče/topánky na prezutie.

 

 • Dĺžka vyučovania:
 • – 4. roč. – 4 vyučovacie hodiny
 • – 9. roč. – 5 vyučovacích hodín

 

 • 6.9. 2023 /streda/ – vyučuje sa podľa mimoriadneho rozvrhu
 • – 4. roč. – 4 vyučovacie hodiny
 • – 9. roč. – 5 vyučovacích hodín

 

 • Od 7. 9. 2023 /štvrtok/ – sa vyučuje podľa riadneho rozvrhu

 

TEŠÍME SA NA VÁS

ZÁPIS DETÍ DO PRVÉHO ROČNÍKA na plnenie povinnej školskej dochádzky v školskom roku 2023/2024

ZÁPIS DETÍ DO PRVÉHO ROČNÍKA

na plnenie povinnej školskej dochádzky  v školskom roku 2023/2024

Vážení rodičia,

 

riaditeľstvo Základnej školy Gabčíkovo, Komenského 1082/3,

v Gabčíkove Vám oznamuje, že

zápis detí do prvého ročníka

na plnenie povinnej školskej dochádzky  v školskom roku 2023/2024 sa uskutoční v termíne

od 01. do 30. apríla 2023

 

Zápis môžete vykonať:

 • elektronickou formou,
 • osobne v termíne

– od 17. 04. 2023 do 19. 04. 2023 /pracovné dni/ v čase od 14.00 hod. do 17.00 hod.

– 22. 04. 2023 /sobota/ v čase od 8.30 hod. do 10.30 hod.

Na zápis je potrebné priniesť:

 1. žiadosť o prijatie,
 2. dotazník podpísaný oboma zákonnými zástupcami,
 3. rodný list/kópiu rodného listu,
 4. súhlas rodiča dieťaťa so spracovaním osobných údajov dieťaťa,
 5. súhlas rodiča so spracovaním osobných údajov rodiča,
 6. platný občiansky preukaz,
 7. v prípade neúplnej rodiny – rozhodnutie súdu,
 8. v prípade potreby splnomocnenie.

 vyplnené tlačivá  po kontrole odovzdáte.

Ak dieťa bolo zverené jednému zákonnému zástupcovi, treba priložiť rozhodnutie súdu. Podobne aj v prípade rozhodnutia súdu o striedavej starostlivosti.

V prípade, ak by Vám ani jeden z uvedených termínov spôsobov nevyhovoval, môžete si dohodnúť náhradný termín zápisu na tel. čísle 031/5594136 najneskôr do 30. 04. 2023

Mgr. Arpád Csörgő

riaditeľ školy

Tlačivá si môžete stiahnuť z webovej stránky školy, alebo vyzdvihnúť priamo pred hlavným vchodom do školy denne od 24. 03. 2023

ZÁPIS DETÍ DO PRVÉHO ROČNÍKA

ZÁPIS DETÍ DO PRVÉHO ROČNÍKA

na plnenie povinnej školskej dochádzky  v školskom roku 2022/2023

Vážení rodičia,

riaditeľstvo Základnej školy Gabčíkovo, Komenského 1082/3,

v Gabčíkove Vám oznamuje, že

zápis detí do prvého ročníka

na plnenie povinnej školskej dochádzky  v školskom roku 2022/2023 sa uskutoční v termíne

od 01. do 30. apríla 2022

Zápis môžete vykonať:

 • elektronickou formou,
 • osobne v termíne

 – 09. 04. 2022 /sobota/ v čase od 8.00 hod. do 10.30 hod.

– od 11. 04. 2022 do 13. 04. 2022 /pracovné dni/ v čase od 13.30 hod. do 16.30 hod.

Na zápis je potrebné priniesť:

 1. žiadosť o prijatie,
 2. dotazník podpísaný oboma zákonnými zástupcami,
 3. rodný list/kópiu rodného listu,
 4. súhlas rodiča dieťaťa so spracovaním osobných údajov dieťaťa,
 5. súhlas rodiča so spracovaním osobných údajov rodiča,
 6. platný občiansky preukaz,
 7. v prípade potreby splnomocnenie.

 vyplnené tlačivá následne po kontrole odovzdáte.

Ak dieťa bolo zverené jednému zákonnému zástupcovi, treba priložiť rozhodnutie súdu. Podobne aj v prípade rozhodnutia súdu o striedavej starostlivosti.

V prípade, ak by Vám ani jeden z uvedených termínov spôsobov nevyhovoval, môžete si dohodnúť náhradný termín zápisu na tel. čísle 031/5594136 najneskôr do 30. 04. 2022

Mgr. Arpád Csörgő

riaditeľ školy

Tlačivá si môžete stiahnuť z webovej stránky školy, alebo vyzdvihnúť priamo pred hlavným vchodom do školy denne od 25.03. 2022

Slávnostné otvorenie

školského roka 2021/2022

sa uskutoční

dňa 02. 09. 2021 o 9.00 hod.

na školskom dvore

za prísnych protiepidemiologických opatrení.

Každý účastník musí mať nasadené rúško/respirátor a dodržiavať odstup.

Ďalšie pokyny:

 • každá žiačka/každý žiak dňa 2.septembra 2021 pri príchode odovzdá svojej triednej učiteľke písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.
 • Pisomné vyhlásenie žiak 2021-22 20488 (4)
 • Rovnaké vyhlásenie donesie triednej učiteľke vždy, ak preruší dochádzku na tri a viac dní, pričom sa nezapočítavajú víkendy a sviatky,
 • tlačivá si môžete:

Pokračovať v čítaní

OZNAM

Vážení rodičia, 

od 13. 05. 2021 /štvrtok/ sa obnovuje  vyučovanie prezenčnou formou na            2. stupni podľa riadneho rozvrhu, pri dodržaní všetkých hygienicko epidemiologických opatrení. 

Podmienka vstupu žiačok/žiakov do školy:

 • pri vstupe je potrebné odovzdať Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka o bezinfekčnosti „/prílohač.8/,
 • Príloha č.8 Vyhlásenie 19600

Tlačivo :

 • dostali žiaci na vyučovaní,
 • môžete si ho vyzdvihnúť pred hlavným vchodom školy,
 • stiahnuť zo stránky školy.
 • nie je potrebné predložiť negatívny PCR/antigénový test žiaka ani rodiča /ÚVZ SR Vyhláška 197 §1/.

Do budovy školy:

 • žiačky a žiaci 2. stupňa vstupujú zadným vchodom (pri telocvični) v čase od 7.15 do 7.55 hod.,
 • pri vstupe sa vykonáva ranný filter.

V priestoroch školy  musia  žiaci povinne nosiť rúška.