OZNAM

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky s účinnosťou od 22. júna 2020

 1. a) obnovuje školské vyučovanie vo všetkých druhoch a typoch škôl a všetkých ročníkoch, ak tak rozhodne zriaďovateľ,
 2. b) obnovuje prevádzku všetkých školských zariadení, ak tak rozhodne zriaďovateľ. 

Základná škola Gabčíkovo obnovuje svoju prevádzku za nasledovných podmienok:

 • škola bude otvorená od 7:00 – 16:00 hod.,
 • žiaci/žiačky 1. až 4. ročníka (1. stupeň) vstupujú do budovy školy hlavným vchodom, žiaci/žiačky 5. až 9. ročníka (2. stupeň) vstupujú do budovy školy zadným vchodom,
 • Pri vstupe do budovy má žiak/žiačka nasadené rúško, dezinfikuje si ruky a náhodne sa bude merať teplota žiaka/žiačky,
 • vyučovanie v triedach bude prebiehať nasledovne:
 • v ročníkoch 1. až 4. od 7:55 – 11:25 hod. (4 vyučovacie hodiny),
 • v ročníkoch 5. až 9. od 7:55 – 12:20 hod. (5 vyučovacích hodín – s triednou učiteľkou),
 • ŠKD bude v prevádzke pre žiakov 1. – 5. ročníka od 11:25 – 16:00 hod.,
 • školská jedáleň bude v prevádzke,
 • rodič zabezpečí pre dieťa na každý deň dve rúškapapierové jednorazové vreckovky (2ks). Ďalej desiatupitie (každý žiak/žiačka musí mať vlastnú, menom označenú fľašu), nakoľko je bufet zatvorený,
 • pri prvom nástupe žiaka/žiačky do školy, alebo po prerušení dochádzky žiaka/žiačky v trvaní viac ako 3 dni je nutné predložiť písomné VYHLÁSENIE rodiča o tom, že žiak/žiačka neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (v prílohe, alebo si tlačivo môžete vyzdvihnúť pred budovou školy),-

na základe nariadenia MŠVV a Š SR rodičia a iní dospelí nemôžu vstupovať do budovy školy a ani zdržiavať sa v nej.